Fraude

CZ groep neemt maatregelen om fraude zo veel mogelijk te voorkomen en zo goed mogelijk op te sporen. Immers, fraude schaadt het vertrouwen in onze organisatie, zet de betaalbaarheid van zorg onder druk en is vanuit maatschappelijk oogpunt niet aanvaardbaar. Wij beheersen interne en externe frauderisico’s als integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering middels preventie, tijdig signaleren en onderzoeken van fraude. Dit is uitgewerkt in ons fraudebeheersingsplan. Op www.cz.nl/fraudebeleid staat omschreven wat CZ groep tegen fraude doet. In onze branchebrede gedragscode is nadere informatie te vinden over het voorkomen van fraude. Onderdeel van de gedragscode is het Protocol Verzekeraars & criminaliteit

In 2022 is binnen CZ groep onder meer gewerkt aan de doorontwikkeling van digitale fraudedetectie middels ‘data science’ (zoals ‘anomaly detection’ en ‘self learning’). Met de verdere digitalisering van onze declaratieprocessen wordt deze vorm van fraudedetectie steeds belangrijker. We breiden dit dan ook steeds verder uit naar nieuwe zorgaandachtsgebieden. In de voorbereidingen hiervoor nemen wij deel aan de Taskforce Integriteit Zorgfraude waarin onder leiding van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) onder meer met ketenpartners als de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt onderzocht hoe we elkaar kunnen versterken binnen de kaders die er zijn voor gegevensuitwisseling. Hiernaast zijn we ook een interne Taskforce Wijkverpleging gestart waarbinnen we onder andere onderzoeken hoe we de niet-gecontracteerde wijkverpleging beter op fraude kunnen controleren. Een ander gebied waarop we vanuit fraudebestrijding samenwerking met ketenpartners onderzoeken betreft zorgfraudeurs. Hiervoor wordt door zorgverzekeraars samengewerkt in twee proeftuinen met gemeenten om te kijken hoe we bijvoorbeeld op het gebied van screening elkaar kunnen versterken. CZ groep is aangesloten op de proeftuin Hart van Brabant. Verder zijn er in 2022 diverse investeringen gedaan in het verbeteren van integriteitsonderzoeken door zorginkoop.
Dit verslagjaar hebben we via fraudeonderzoeken 4,9 miljoen euro aan onrechtmatig gedeclareerde bedragen vastgesteld (2021: 3,9 miljoen euro).

Met betrekking tot het voorkomen van interne fraude voert CZ groep pre-imployments screenings en in-employment screenings uit. Elke medewerker wordt op diverse momenten gedurende zijn/haar loopbaan gescreend. Daarnaast gebeurt dit altijd op het moment dat een medewerker overgaat naar een integriteitsgevoelige functie.
De processen van CZ groep zijn ingericht op basis van het vier-ogen principe op vanuit het oogpunt van interne fraude cruciale momenten. Deze beheersingsprocessen worden door de business getoetst door het periodiek uitvoeren van de SIRA. De uitkomsten van de SIRA worden gechallenged door Compliance en Risk.
Bij het vermoeden van interne fraude heeft CZ groep een proces waarbij een Incidententeam wordt ingeschakeld en handelt conform het Protocol Interne Incidenten. In 2022 is er geen sprake geweest van interne fraude incidenten.