Externe ontwikkelingen

Verschillende externe ontwikkelingen zijn in 2022 van invloed geweest op ons beleid en onze bedrijfsvoering. Zoals de oorlog in Oekraïne, waarvan de gevolgen ook in Nederland op allerlei gebieden voelbaar zijn. Daarnaast kregen ook andere ontwikkelingen onze aandacht, zoals het Integraal Zorgakkoord, het personeelstekort in de zorg, de stijgende zorgkosten en versnelde digitalisering.

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft diep ingegrepen in de levens van de mensen die daar wonen en brengt – hoewel van een heel andere orde – ook gevolgen met zich mee voor het dagelijks leven in Nederland. Onder andere hogere grondstofprijzen, hoge inflatie en verlies aan koopkracht en een verminderd gevoel van veiligheid zijn het gevolg. CZ groep maakt zich zorgen om de (financieel) kwetsbare groepen die met deze nieuwe realiteit geconfronteerd worden; hier worden inmiddels ook steeds meer middeninkomens toegerekend. Met ons duurzaam incassobeleid en initiatieven als Samenwerken over Stelsels, Nederlandse Schuldhulproute en Nationale Coalitie Financiële Gezondheid spannen we ons in om te voorkomen dat mensen (verder) in de financiële problemen raken.

Zorg onder druk

Het tekort aan zorgpersoneel leidt inmiddels tot soms onhoudbare situaties. De grenzen van ons zorgsysteem zijn bereikt. Momenteel werkt 1 op de 6 werkenden in de zorg en daarmee is het maximum bereikt, terwijl de vergrijzing toeneemt. Dat betekent dat met hetzelfde aantal mensen meer zorg geleverd zal moeten worden. Zorg is niet altijd meer voor iedereen tijdig beschikbaar, wachtlijsten kunnen niet overal weggewerkt worden en onze zorgplicht staat hiermee onder druk. Hervorming van ons zorgsysteem is hard nodig, wat vraagt om scherpe keuzes en verregaande samenwerking. Het Integraal Zorgakkoord geeft hier mede richting aan.

Integraal Zorgakkoord

In 2022 is voor het eerst één Integraal Zorgakkoord (IZA) tot stand gekomen. Het heeft als doel de zorg voor de toekomst toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Hiertoe zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partijen in de zorg. Het IZA is ondertekend door onder andere overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en zorgverzekeraars (en begin 2023 ook door huisartsen). De werkagenda onder het akkoord is gericht op het bevorderen van zinnige zorg die past bij de situatie van de patiënt, eerstelijnszorg die laagdrempelig en dichtbij is, het voorkomen van zorg door gezonde leefstijl en preventie, meer samenwerking binnen de regio’s en tussen sectoren, meer samenwerking tussen sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ, en het vergroten van het werkplezier van zorgpersoneel. Deze acties sluiten aan op de koers die CZ groep vaart om zorg toekomstbestendig te houden. Met het IZA wordt onze aanpak verbreed en meer concreet. Samen met het zorgveld en andere zorgverzekeraars onderzoeken we momenteel wat de impact van het IZA is en hoe wij de werkagenda kunnen realiseren.

Versnelde digitalisering

De COVID-19 pandemie heeft de afgelopen jaren aangetoond hoe groot de waarde van digitalisering kan zijn. Niet alleen voor bedrijven en consumenten, maar ook voor de zorg. Digitale oplossingen als videobellen en telemonitoring werden verkend en ingezet om patiënten ook in lockdown te kunnen blijven helpen. De uitdaging nu is om van losse oplossingen tot structurele verbeteringen te komen die niet naast, maar in plaats van bestaande zorgprocessen komen. Zodat ze optimaal bijdragen aan goede zorg- en serviceverlening aan patiënten, de ondersteuning van zorgpersoneel en de beheersing van zorgkosten. CZ groep benadert digitale zorg als een reguliere vorm van zorgverlening en zet zich in om deze benadering in de praktijk gemeengoed te maken. Dit zal de komende jaren ook een belangrijk onderdeel van de werkagenda van het IZA zijn.

Digitalisering heeft ook grote invloed op de manier waarop klanten met ons zaken (willen) doen. De verwachtingen worden steeds hoger; ook online willen klanten een persoonlijke benadering, zoals ze die ook ervaren binnen andere branches. CZ groep investeert daarom in verdere digitalisering van haar processen. Een belangrijke mijlpaal in 2022 was de invoering van het nieuwe declaratiesysteem. Hiernaast investeren we continu in de doorontwikkeling van onze online kanalen voor optimale klantbediening.

Ontwikkelingen met impact op de zorgverzekeringsmarkt

Het afschaffen van de collectiviteitskorting, toenemende inflatie en de noodzakelijke verhoging van de zorgpremie maken dat het aantal mensen dat op zoek gaat naar een lagere zorgpremie toeneemt. We hebben voor 2023, ondanks de stijging van de zorgkosten, een concurrerende premie in de markt kunnen zetten door het inzetten van een flink deel van onze reserves.

Cruciaal hierbij is het beheersbaar houden van de zorgkosten per verzekerde. Het huidige risicovereveningsysteem brengt met zich mee dat gezonde verzekerden een gunstiger financieel resultaat opleveren voor zorgverzekeraars dan chronisch zieken. Dit zet de solidariteit van ons zorgstelsel onder druk. Daarom is CZ groep blij met de introductie van de bandbreedteregeling voor 2023. Deze regeling maximeert zowel het tekort (meer zorgkosten) als het overschot (minder zorgkosten) op 50 euro per polis waarbij 75 procent van het verschil wordt verrekend. Het is een belangrijke stap in de richting van een beter werkend stelsel, waarin zorgverzekeraars hun best doen voor iedereen en tegelijkertijd de premie betaalbaar kunnen houden.

In verschillende hoofdstukken onder Realisatie vertellen we meer over onze structurele inspanningen om onze service voor verzekerden en de nodige vernieuwingen in zorg voor patiënt en professional te realiseren.