Strategie CZ 2025

CZ groep wil snel en flexibel in kunnen spelen op de veranderende wereld. In onze strategie 'CZ 2025' houden wij rekening met relevante trends en ontwikkelingen in het zorgveld, de financiële dienstverlening en de samenleving in de breedte. Wij zetten de komende jaren binnen onze strategische focus verder in op persoonsgerichte zorg, digitalisering en duurzaamheid en we sturen concreet op impact. 

Onze opdracht

Wij willen onze verzekerden de best mogelijke zorg tegen de laagst mogelijke premie bieden. Hierbij hebben wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan goede en toegankelijke zorg. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. CZ groep heeft geen winstoogmerk.

Onze strategie

Bij de uitvoering van onze opdracht hebben wij de ambitie om de meest waardevolle, innovatieve en begeleidende zorgverzekeraar te zijn. Dit vertalen we concreet in zes strategische doelen:

 • 24x7 Service & gemak
  We streven naar enthousiaste klanten die ons aanbevelen aan derden door de positieve ervaring die ze met onze dienstverlening hebben. We werken aan het bieden van een altijd actueel inzicht in alle verzekeringszaken (24x7) en directe, gepersonaliseerde service die volledig aansluit op de wensen en behoeftes van onze klanten.

 • Persoonlijke begeleiding
  We werken aan het aanbieden van impactvolle gezondheidsdiensten bij het vinden, organiseren en krijgen van de best passende zorg. We ondersteunen onze verzekerden bij het vergroten van de eigen regie op hun positieve gezondheidsdoelen.

 • Toekomstbestendige zorg
  Wij streven ernaar bij te dragen aan toegankelijke, toekomstbestendige zorg in Nederland door in het zorgveld te sturen op efficiënte processen, beheersing van de zorgkostenstijging en focus op persoonsgerichte, doelmatige en duurzame zorg.

 • Stabiele premie
  We streven ernaar om ieder jaar onze verzekerden een zo stabiel mogelijke premie te bieden die concurrerend is in de markt en financieel verantwoord.

 • Behoud marktaandeel
  Om onze doelen te kunnen realiseren, streven we naar behoud van ons marktaandeel en daarmee het behoud van onze positie als bepalende speler in het (zorg)veld.

 • Financieel gezond
  We streven als organisatie naar een gezonde solvabiliteit met gepast rendement, zijn scherp op de beheersing van onze organisatiekosten en op een efficiënte, duurzame bedrijfsvoering.

Vooruitblik

De strategie van CZ is en blijft stabiel. In 2023 en verder bouwen wij voort op de fundamenten die we de afgelopen jaren met CZ 2025 hebben gelegd. In het zorgveld zullen we in lijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA) en met focus op het vergroten en behouden van de toegang tot zorg met name investeren in de regionale aanpak en in impactvolle transformaties. Binnen onze eigen organisatie richten we ons op verdere digitalisering van onze processen, modernisering van ons IT-landschap en de doorontwikkeling van onze service. Ten aanzien van onze mensen blijven we investeren in persoonlijke ontwikkeling en in de ontwikkeling van teams. In de actualisatie van onze strategie – die gepland is in 2023 – zal dit verder zijn beslag krijgen. Onveranderd zullen wij ons ook de komende jaren in blijven zetten voor toegankelijke, betaalbare en goede zorg.