Geconsolideerde balans per 31 december 2022

(na resultaatbestemming)

Activa

(x 1.000 euro)

 

31 december 2022

 

31 december 2021

         

Immateriële vaste activa

[1]

  

40.828

   

33.459

         

Beleggingen

        

Terreinen en gebouwen

[2]

33.483

   

34.102

  

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

[3]

-

   

-

  

Overige financiële beleggingen

[4,11]

3.409.906

   

3.331.416

  
    

3.443.389

   

3.365.518

         

Vorderingen

        

Vorderingen uit directe verzekering

[5]

196.563

   

116.022

  

Rekening-courant ZiNL

[6,11]

1.166.250

   

1.933.466

  

Overige vorderingen

[7]

303.111

   

317.739

  
    

1.665.924

   

2.367.226

         

Overige activa

        

Materiële vaste activa

[8]

9.349

   

12.481

  

Liquide middelen

[9,11]

153.369

   

145.421

  
    

162.718

   

157.901

         

Overlopende activa

        

Lopende interest

 

7.780

   

1.213

  

Overige overlopende activa

[10]

16.391

   

14.525

  
    

24.171

   

15.738

         
         
    

5.337.029

   

5.939.843

[..] De tussen haakjes opgenomen nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichtingen op de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Passiva

(x 1.000 euro)

 

31 december 2022

 

31 december 2021

         

Eigen Vermogen

[12]

  

2.726.897

   

2.804.439

         

Technische voorzieningen

[13]

       

Voor te betalen uitkeringen ziektekosten

 

1.937.398

   

2.196.475

  

Voor lopende risico's

 

154.750

   

254.400

  
    

2.092.148

   

2.450.875

         

Voorzieningen

[14]

       

Verplichtingen personeelsbeloningen

 

33.238

   

48.440

  

Overige voorzieningen

 

1.185

   

1.689

  
    

34.423

   

50.129

         

Schulden

        

Schulden uit directe verzekering

[15]

198.224

   

290.987

  

Overige schulden

[16]

43.577

   

77.753

  
    

241.801

   

368.740

         

Overlopende passiva

        

Vooruitontvangen premies

 

220.324

   

205.961

  

Overige overlopende passiva

[17]

21.437

   

59.699

  
    

241.761

   

265.661

         
         
         
         
         
    

5.337.029

   

5.939.843