Verslag van de Raad van Commissarissen

In 2022 is de vernieuwing van de RvC afgerond. De RvC kijkt terug op een jaar waarin een veelheid aan zowel interne als externe onderwerpen zijn aandacht vroeg.

Lees meer ›Verslag van de Raad van Commissarissen

Verslag van de Ledenraad

De Ledenraad startte het jaar met een grotendeels nieuwe bezetting. De raad kijkt terug op een jaar waarin mooie stappen zijn gezet en de goede vragen zijn gesteld.

Lees meer ›Verslag van de Ledenraad

Risicomanagement

Met risicomanagement brengt CZ groep op een vroegtijdige en gestructureerde manier de (financiële) risico’s van de organisatie in kaart. We beoordelen de mogelijke gevolgen ervan en nemen maatregelen om ze adequaat te beheersen.

Lees meer ›Risicomanagement

Risicomanagement­systeem

De interne risicobeheersing- en controlesystemen van CZ groep beogen voldoende zekerheid te bieden ten aanzien van de beheersing van risico’s.

Lees meer ›Risicomanagement­systeem

Risicohouding

CZ groep heeft een behoudende risicohouding. Deze houding wordt geoperationaliseerd in concrete risicokaders per risicosoort.

Lees meer ›Risicohouding

Soorten risico’s

Onder het risicomanagement van CZ groep vallen zowel risicocategorieën die binnen Solvency II zijn gedefinieerd (de zogenaamde ‘SCR-risico’s’) als aanvullende risico’s (niet-SCR-risico’s).

Lees meer ›Soorten risico’s

Actuele risico’s

Ieder kwartaal stelt de Raad van Bestuur een risicorapportage vast, waarin de ontwikkelingen ten aanzien van de grootste risico’s worden gevolgd.

Lees meer ›Actuele risico’s

Duurzaamheid

CZ groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze duurzame bedrijfsvoering zetten we ons in om niet alleen de zorgsector maar ook de wereld een stukje toekomstbestendiger te maken.

Lees meer ›Duurzaamheid

CZ groep en duurzaamheid

Wij voeren een expliciet duurzaamheidsbeleid dat onderdeel uitmaakt van onze strategie en is gekoppeld aan de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).

Lees meer ›CZ groep en duurzaamheid

Ons duurzaamheids­beleid

Onze aandacht en inzet voor mens, milieu en maatschappij hebben we vastgelegd in het concernbrede CZ duurzaamheidsbeleid dat onderdeel uitmaakt van onze strategie (zie het CZ waardecreatiemodel).

Lees meer ›Ons duurzaamheids­beleid