12 Eigen vermogen

Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen luidt als volgt:

Lees meer ›12 Eigen vermogen

13 Technische voorzieningen

De voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten bestaat per 31 december uit:

Lees meer ›13 Technische voorzieningen

14 Voorzieningen

Het mutatieoverzicht van de voorziening verplichtingen personeelsbeloningen luidt als volgt:

Lees meer ›14 Voorzieningen

15 Schulden uit directe verzekering

De specificatie is als volgt:

Lees meer ›15 Schulden uit directe verzekering

16 Overige schulden

Het is nog niet geheel duidelijk op welke termijn de post met betrekking tot de Solidariteitsregeling zal worden afgewikkeld.

Lees meer ›16 Overige schulden

17 Overige overlopende passiva

Lees meer ›17 Overige overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft een subsidie beschikking ontvangen voor maximaal 5 miljoen euro, daarmee is Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. voor maximaal 5 miljoen euro aansprakelijk.

Lees meer ›Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

18 Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

De specificatie van verdiende premies eigen rekening en bijdragen is als volgt:

Lees meer ›18 Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

19 Overige technische baten en eigen rekening

Dit betreft met name een vrijval van de voorziening oninbaarheid van vorderingen op zorgverleners.

Lees meer ›19 Overige technische baten en eigen rekening

20 Uitkeringen ziektekosten eigen rekening

Specificaties van de uitkeringen ziektekosten eigen rekening luiden als volgt:

Lees meer ›20 Uitkeringen ziektekosten eigen rekening