39 Voorzieningen

Voorziening verplichtingen personeelsbeloningen

Het mutatieoverzicht van de voorziening verplichtingen personeelsbeloningen luidt als volgt:

 

VUT-uitkering

 

Jubileum-uitkering

 

Ziekte-kosten-premies

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

          

Stand per 1 januari voor herstructurering

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Mutatie herstructurering

5.750

 

5.278

 

51.752

 

62.780

 

-

Stand per 1 januari na herstructurering

5.750

 

5.278

 

51.752

 

62.780

 

-

          

Uitkeringen

-3.188

 

-452

 

-1.027

 

-4.667

 

-

Netto opgenomen in de resultatenrekening

1.060

 

-62

 

-10.671

 

-9.673

 

-

          

Stand per 31 december

3.622

 

4.764

 

40.054

 

48.440

 

-

Voor een bedrag van 3,7 miljoen euro heeft deze voorziening een kortlopend karakter.

De bedragen zoals opgenomen in de resultatenrekening zijn als volgt gespecificeerd:

 

VUT-uitkering

 

Jubileum-uitkering

 

Ziekte-kosten-premies

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

          

Aan het dienstjaar toegerekend

15

 

359

 

2.069

 

2.443

 

-

Interest op de verplichting

-7

 

18

 

178

 

189

 

-

Netto actuarieel resultaat

1.052

 

-439

 

-12.918

 

-12.305

 

-

          

Totaal begrepen in personeelskosten

1.060

 

-62

 

-10.671

 

-9.673

 

-

De toegepaste parameters voor de voorzieningen VUT-uitkering, Jubileumuitkering en Ziektekostenpremies zijn:

 

2021

 

2020

    

Discontopercentage m.b.t. voorziening VUT

0,09%

 

-

Discontopercentage m.b.t. voorziening jubileum en ziektekostenpremie

0,98%

 

-

Procentuele toename van salarissen

2,25%

 

-

Indexatie (pre)pensioen

0,10%

 

-

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen bestaan hoofdzakelijk uit voorziene lasten inzake de wachtgeldregeling en voorziene lasten voor langdurig zieken dan wel arbeidsongeschikte medewerkers. Van deze overige voorzieningen heeft 0,4 miljoen euro een langlopend karakter (2020: 0,4 miljoen euro).