2 Terreinen en gebouwen

Het mutatieoverzicht van de terreinen en gebouwen luidt als volgt:

 

Bedrijfs-gebouwen en terreinen

 

Technische installaties

 

Bedrijfs- gebouwen en terreinen
in aanbouw en vooruit- betalingen

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

          

Aanschafwaarde per 1 januari

67.381

 

27.498

 

-

 

94.879

 

95.746

Cumulatieve afschrijvingen

-39.778

 

-22.779

 

-

 

-62.557

 

-64.511

Boekwaarde per 1 januari

27.603

 

4.719

 

-

 

32.322

 

31.235

          

Herrubricering aanschafwaarde

3.353

 

1.102

 

-

 

4.455

 

-

Herruburicering cumulatieve afschrijvingen

-1.948

 

-465

 

-

 

-2.413

 

-

Boekwaarde na herrubricering

29.008

 

5.356

 

-

 

34.364

 

31.235

          

Investeringen

291

 

746

 

504

 

1.541

 

1.612

Desinvesteringen

-61

 

-97

 

-

 

-158

 

-2.479

Afschrijvingen

-596

 

-1.020

 

-

 

-1.616

 

-1.741

Afschrijvingen desinvestering

51

 

97

 

-

 

148

 

2.470

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

-614

 

-114

 

-

 

-728

 

-132

Terugnames van bijzondere waardeverminderingsverliezen

445

 

106

 

-

 

551

 

1.357

Boekwaarde per 31 december

28.524

 

5.074

 

504

 

34.102

 

32.322

          

Cumulatieve aanschafwaarde

70.964

 

29.249

 

504

 

100.717

 

94.879

Cumulatieve afschrijvingen

-42.440

 

-24.175

 

-

 

-66.615

 

-62.557

          

Boekwaarde per 31 december

28.524

 

5.074

 

504

 

34.102

 

32.322

          

Afschrijvingspercentage

0-10%

 

3⅓-10%

      

De marktwaarde van de terreinen en gebouwen inclusief installaties bedraagt 34,6 miljoen euro (2020: 32,8 miljoen euro) op basis van een extern uitgevoerde taxatie ultimo 2021. De kantoorpanden (inclusief installaties) die bij CZ groep zelf in gebruik zijn, vertegenwoordigen een marktwaarde van 34,4 miljoen euro (2020: 32,6 miljoen euro).

Als gevolg van lagere marktwaarden van een deel van de panden en technische installaties zijn in totaal 0,7 miljoen euro (2020: 0,1 miljoen euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen doorgevoerd. Voor wat betreft het andere deel van de panden en technische installaties zijn, als gevolg van hogere marktwaarden, in totaal 0,6 miljoen euro (2020: 1,4 miljoen euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen teruggenomen.

Als gevolg van de juridische herstructurering is de bestemming van panden gewijzigd van verhuur naar eigen gebruik. Hierdoor heeft een herrubricering plaatsgevonden van materiële vaste activa (verbouwingen) naar terreinen en gebouwen.

De methodiek voor het bepalen van de restwaarde van de bedrijfsgebouwen is met ingang van 2021 veranderd. Met ingang van 2021 wordt de restwaarde van de bedrijfsgebouwen bepaald op 50% van de WOZ-waarde (was nihil). Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2021 verlaagd met 630.000 euro. Deze aanpassing is verwerkt als schattingswijziging en derhalve prospectief toegepast. Omdat naast de reguliere afschrijving in 2021 een (gedeeltelijke) terugneming van een eerder genomen afwaardering heeft plaatsgevonden (door de stijging van de marktwaarde van de bedrijfsgebouwen) wordt het resultaateffect van de schattingswijziging gecompenseerd.