27 Immateriële vaste activa

Het mutatieoverzicht van de immateriële vaste activa luidt als volgt:

     

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

          

Aanschafwaarde per 1 januari

    

-

 

-

 

-

Cumulatieve afschrijvingen

    

-

 

-

 

-

Boekwaarde per 1 januari

    

-

 

-

 

-

          

Mutaties herstructurering

         

Aanschafwaarde

    

24.916

 

24.916

 

-

Cumulatieve afschrijvingen

    

-186

 

-186

 

-

Boekwaarde per 1 januari na herstructurering

    

24.730

 

24.730

 

-

          

Investeringen

    

9.173

 

9.173

 

-

Afschrijvingen

    

-444

 

-444

 

-

Boekwaarde per 31 december

    

33.459

 

33.459

 

-

          

Cumulatieve aanschafwaarde

    

34.089

 

34.089

 

-

Cumulatieve afschrijvingen

    

-630

 

-630

 

-

          

Boekwaarde per 31 december

    

33.459

 

33.459

 

-

          

Afschrijvingspercentage

    

10%

    

De onder concessies, vergunningen en intellectuele eigendom geactiveerde immateriële vaste activa betreffen aangekochte en ontwikkelde software. Voor een bedrag van 30,3 miljoen euro (2020: 22,9 miljoen euro) betreft dit zelf vervaardigde software. De activa worden vanaf het moment van ingebruikname lineair afgeschreven.

Voor de zelf vervaardigde activa is een wettelijke reserve aangehouden ter hoogte van het geactiveerde bedrag.