1 Immateriële vaste activa

De onder concessies, vergunningen en intellectuele eigendom geactiveerde immateriële vaste activa betreffen aangekochte en ontwikkelde software. Voor een bedrag van 30,3 miljoen euro (2020: 22,9 miljoen euro) betreft dit zelf vervaardigde software.

Lees meer ›1 Immateriële vaste activa

2 Terreinen en gebouwen

Het mutatieoverzicht van de terreinen en gebouwen luidt als volgt:

Lees meer ›2 Terreinen en gebouwen

3 Deelnemingen

De deelneming betreft een 7,69% belang in Halder Investments IV-A C.V. en een belang van 8,6% in Investments IV- A Custodian B.V., gevestigd te Den Haag.

Lees meer ›3 Deelnemingen

4 Overige financiële beleggingen

Het mutatieoverzicht van de overige financiële beleggingen luidt als volgt:

Lees meer ›4 Overige financiële beleggingen

5 Vorderingen uit directe verzekering

Lees meer ›5 Vorderingen uit directe verzekering

6 Rekening-courant ZiNL

In de vordering op ZiNL betreffende het Zorgverzekeringsfonds is een bedrag opgenomen voor het verwachte aandeel in de landelijke verevening.

Lees meer ›6 Rekening-courant ZiNL

7 Overige vorderingen

De specificatie van de overige vorderingen luidt als volgt:

Lees meer ›7 Overige vorderingen

8 Materiële vaste activa

Het mutatieoverzicht van de materiële vaste activa luidt als volgt:

Lees meer ›8 Materiële vaste activa

9 Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Lees meer ›9 Liquide middelen

10 Overige overlopende activa

Lees meer ›10 Overige overlopende activa