Algemeen

De Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. met KvK-nummer 18028752, kantoorhoudende aan Ringbaan West 236, 5038 KE Tilburg en statutair gevestigd te Tilburg, heeft zoals in artikel 2 van de statuten is opgenomen als doel:

 1. het sluiten van verzekeringsovereenkomsten tegen ziektekosten met haar Leden of anderen, op basis van de betreffende verzekeringsvoorwaarden;

 2. de bevordering van een goede gezondheidszorg in het algemeen, zowel in curatieve als in preventieve zin;

 3. de behartiging en de bevordering van een goede gezondheidstoestand van de Verzekerden in het bijzonder.

 4. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder in ieder geval:

  1. het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere diensten;

  2. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriele en intellectuele eigendomsrechten, alsmede van registergoederen;

  3. het beleggen van vermogen; en

  4. het verstrekken van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of -andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn of -voor schulden van derden,

dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder het hebben van een winstoogmerk.

Groepsverhoudingen

In de geconsolideerde jaarrekening van CZ groep zijn de volgende entiteiten voor 100% meegeconsolideerd, als onderdeel van de groep:

 • Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.

 • CZ Zorgverzekeringen N.V.

 • OHRA Zorgverzekeringen N.V.

 • Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V.

 • CZ zorgkantoor B.V.

 • CZ Fund Management B.V.

 • Stichting CZ Fund Depositary

 • Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. wordt als hoofd aangemerkt, aangezien vanuit hier de volledige beleidsvorming en organisatorische aansturing plaatsvindt.

Deze entiteiten zijn zowel statutair als feitelijk gevestigd in Tilburg.

Wijzigingen juridische structuur

Binnen CZ groep is in 2020 besloten de juridische structuur te moderniseren met als doel een beter uitvoerbaar kapitaalbeleid en toekomstbestendigheid te creëren. Bij akte van fusie d.d. 31 december 2020 zijn Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Zorgverzekeraar U.A. en Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar U.A. per 1 januari 2021 door middel van een juridische fusie samengevoegd. Hierbij zijn de desbetreffende statuten dienovereenkomstig aangepast. Alle bezittingen, schulden, personeel en activiteiten van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Zorgverzekeraar U.A., inclusief de deelnemingen CZ zorgkantoor B.V. en CZ Fund management B.V., zijn onder algemene titel overgegaan naar Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar U.A. Deze transactie kwalificeert als een transactie onder gemeenschappelijke leiding en wordt gegeven de aard van de transactie in de geconsolideerde jaarrekening 2021 verwerkt conform de ‘pooling of interest methode’. Deze verwerking heeft geen impact op zowel de geconsolideerde jaarrekening 2021 als op de vergelijkende cijfers.

Verder heeft op 1 januari 2021 een naamswijziging plaatsgevonden van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Aanvullende verzekering Zorgverzekeraar U.A. naar Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. Tevens hebben op 1 januari 2021 binnen de groep de volgende naamswijzigingen plaatsgevonden:

 • Centrale Ziektekostenverzekering NZV N.V. naar Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V.

 • OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V. naar OHRA Zorgverzekeringen N.V.

Op 1 januari 2021 is de portefeuille met betrekking tot alle gesloten zorgverzekeringsovereenkomsten in de zin van de Zorgverzekeringswet van groepsmaatschappij Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Zorgverzekeraar

U.A. inclusief de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen overgedragen aan CZ Zorgverzekeringen N.V. Alle activa en passiva, die verband houden met deze zorgverzekeringsactiviteiten behoren tevens tot deze transactie. Deze portefeuilleoverdracht kwalificeert als een overdracht onder gemeenschappelijke leiding, waarbij activa en passiva in overeenstemming met CZ beleid tegen boekwaarde zijn overgedragen. De koopprijs van de verzekeringsportefeuille bedraagt 1 euro. Daarnaast heeft er een agiostorting ad 1.517 miljoen euro plaatsgevonden.

Ook zijn op 1 januari 2021 de aanvullende verzekeringsverzekeringsportefeuilles van OHRA Zorgverzekeringen N.V. en Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. overgedragen aan Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. De overdracht is inclusief de voortvloeiende rechten en verplichtingen. Deze portefeuilleoverdrachten kwalificeren als overdrachten onder gemeenschappelijke leiding, waardoor de activa en de passiva in overeenstemming met CZ beleid tegen boekwaarde overgedragen zijn. De koopprijs van beide verzekeringsportefeuilles bedraagt 1 euro.

Daarnaast is op 1 januari 2021 het 100% aandelenbezit van Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. in de deelnemingen CZ Zorgverzekeringen N.V. en OHRA Zorgverzekeringen N.V. tegen nettovermogenswaarde overgedragen per akte van levering aan Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. Deze overdrachten kwalificeren als een overdracht onder gemeenschappelijke leiding en wordt gegeven de aard van de transactie in de enkelvoudige jaarrekening 2021 verwerkt conform de 'carry-over accounting methode', hierbij zijn de vergelijkende cijfers derhalve niet aangepast. De nettovermogenswaarde per 1 januari 2021 bedraagt voor CZ Zorgverzekeringen N.V. 2.537.000 euro en voor OHRA Zorgverzekeringen N.V. 437.736.000 euro. Deze transactie is mede gefinancierd door middel van een dividenduitkering van Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. aan Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. ter waarde van 414.000.000 euro. De dividenduitkering is in overeenstemming met de besluitvorming door de Raad van Bestuur van CZ groep als zijnde de aandeelhouder van Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V.

Consolidatiegrondslagen

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van CZ groep en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin door CZ groep beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend en sprake is van een groepsmaatschappij vanwege bestuurlijke eenheid. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop de beslissende zeggenschap in de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. Alle onderlinge verhoudingen worden in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening geëlimineerd.

Doordat de verschillende rechtspersonen van CZ groep geen juridische eenheid vormen, zijn het eigen vermogen en het resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening niet gelijk aan het eigen vermogen en het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening. Deze verschillen worden in de toelichting op het eigen vermogen [12] nader uiteengezet.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Inrichting jaarverslaggeving

De geconsolideerde jaarrekening is in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften in Nederland, zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen. De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Activa en passiva luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen per balansdatum. Transacties in vreemde valuta en de daaruit voortvloeiende baten en lasten worden omgerekend tegen de koersen op transactiedatum.

Activa en passiva worden gesaldeerd en voor het netto bedrag in de balans opgenomen als CZ groep een wettelijke of contractuele bevoegdheid heeft om bedragen te salderen en tevens het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig af te wikkelen.

Financiële instrumenten worden op de balans opgenomen zodra CZ groep contractuele tegenpartij van een bevestigde transactie is geworden. Financiële instrumenten worden niet langer opgenomen indien het recht (verplichting) op de ontvangst (betaling) van kasstromen uit de financiële activa (passiva) is vervallen of indien CZ groep nagenoeg alle economische voordelen en risico’s overdraagt aan een derde. Financiële instrumenten worden verwerkt tegen reële waarde. De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. Financiële instrumenten worden gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele bepalingen. De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder de liquide middelen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan.

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:

 • een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;

 • waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en

 • het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans opgenomen indien en voor zover noch de onderneming noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in evenwicht zijn en dit voor de onderneming nadelige gevolgen heeft.

Op de balans zijn alle vorderingen en verplichtingen op grond van de uitvoering van de Zvw, Wlz en AWBZ opgenomen. De kosten van verstrekkingen en subsidies waarover geen risico wordt gelopen, zijn niet in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Bij CZ groep is sprake van leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de onderneming. Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s, tenzij anders wordt aangegeven.

In de jaarrekening zijn afrondingsverschillen niet gecorrigeerd. Hierdoor kan er sprake zijn van afrondingsverschillen, zowel in de tellingen als tussen de tabellen.

Bijzondere waardevermindering

Voor materiele vaste activa en financiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Voor immateriële vaste activa geldt dat deze beoordeling iedere balansdatum plaatsvindt. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaarde van een actief duurzaam hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur, in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen, die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2021 als volgt te verwerken:

 • het resultaat deelneming CZ zorgkantoor B.V., toevoegen aan de wettelijke reserve deelnemingen;

 • het resultaat van CZ Zorgdoorbraak Fonds onttrekken aan de bestemmingsreserve;

 • het overige resultaat onttrekken aan de statutaire reserve.

De voorgestelde resultaatbestemming is verwerkt in de balans.