44 Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

Hieronder de specificatie van de bedrijfskosten. Deze kosten zijn exclusief afhandelingskosten.

 

2021

 

2020

    

Distributiekosten

66.016

 

13.679

Beheers- en organisatiekosten

13.357

 

12.727

Beheers- en organisatiekosten met betrekking tot acquisitie

12.385

 

12.086

Acquisitiekosten; publicaties en reclame

2.398

 

2.597

Kosten voor oninbare vorderingen

472

 

465

    
 

94.628

 

41.554

De onder de noemer van de juridische herstructurering verwerkte transacties worden gegeven de aard van de transacties in de enkelvoudige jaarrekening 2021 verwerkt conform de 'carry-over accounting methode', hierbij zijn de vergelijkende cijfers derhalve niet aangepast. De kosten voor het boekjaar 2021 zijn niet vergelijkbaar met die van het boekjaar 2020.

NN Group N.V. distribueert zorgverzekeringen onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA en treedt daarbij op als tussenpersoon. CZ groep is eigenaar en verzekeringstechnisch risicodrager van deze zorgverzekeringen.

Onder de distributiekosten wordt de integrale vergoeding aan NN Group N.V. verantwoord zoals in de distributieovereenkomst is vastgelegd. NN Group N.V. heeft de mogelijkheid voor eigen rekening en risico kortingen vast te stellen. Daarover lopen zij risico en worden geacht deze, naast de overige distributiekosten, te dekken uit de aan hen te verlenen vergoeding. De premie-inkomsten onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA zijn verantwoord onder de verdiende premies.

In totaal is 272 miljoen euro doorbelast aan groepsmaatschappijen, voor de uitvoering van zorgverzekeringen en Wlz. Het bedrag van deze doorbelasting is inclusief nota-afhandelingskosten. Deze doorbelasting omvat ook een deel van de bezoldiging van bestuur en commissarissen en de honoraria van de externe accountantsorganisatie. De toelichting met betrekking tot de bezoldiging bestuur en commissarissen, de toelichting WNT en de honoraria van de externe accountantsorganisatie zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.

Het gemiddeld totaal aantal medewerkers is 2.514 (2020: 2.504).