1 Immateriële vaste activa

Het mutatieoverzicht van de immateriële vaste activa luidt als volgt:

 
     

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

          

Aanschafwaarde per 1 januari

    

24.916

 

24.916

 

14.680

Cumulatieve afschrijvingen

    

-186

 

-186

 

-75

Boekwaarde per 1 januari

    

24.730

 

24.730

 

14.605

          

Investeringen

    

9.173

 

9.173

 

10.236

Afschrijvingen

    

-444

 

-444

 

-111

Boekwaarde per 31 december

    

33.459

 

33.459

 

24.730

          

Cumulatieve aanschafwaarde

    

34.089

 

34.089

 

24.916

Cumulatieve afschrijvingen

    

-630

 

-630

 

-186

          

Boekwaarde per 31 december

    

33.459

 

33.459

 

24.730

          

Afschrijvingspercentage

    

10%

    

De onder concessies, vergunningen en intellectuele eigendom geactiveerde immateriële vaste activa betreffen aangekochte en ontwikkelde software. Voor een bedrag van 30,3 miljoen euro (2020: 22,9 miljoen euro) betreft dit zelf vervaardigde software. De activa worden vanaf het moment van ingebruikname lineair afgeschreven.

Voor de zelf vervaardigde activa is een wettelijke reserve aangehouden ter hoogte van het geactiveerde bedrag.