23 Opbrengsten uit beleggingen

De opbrengsten uit overige beleggingen zijn als volgt gespecificeerd:

 

2021

 

2020

    

Interestbaten vastrentende waarden

12.889

 

13.470

Dividenden

8.436

 

8.141

Opbrengst / lasten gebouwen en terreinen

-755

 

5.137

    
 

20.570

 

26.748

In 2021 is in de opbrengst gebouwen en terreinen 1,0 miljoen euro (2020: 5,4 miljoen euro) aan interne huur voor de gebouwen opgenomen. Onder de bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening is eveneens een bedrag van 1,0 miljoen euro (2020: 5,4 miljoen euro) met betrekking tot deze huuropbrengst verantwoord. In 2021 zijn de opbrengst / lasten gebouwen en terreinen negatief doordat de afschrijvingskosten hoger zijn dan de huuropbrengsten.