Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

Activa

(x 1.000 euro)

 

31 december 2021

 

31 december 2020

         

Immateriële vaste activa

[1]

  

33.459

   

24.730

         

Beleggingen

        

Terreinen en gebouwen

[2]

34.102

   

32.322

  

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

[3]

-

   

-

  

Overige financiële beleggingen

[4,11]

3.331.416

   

3.178.868

  
    

3.365.518

   

3.211.190

         

Vorderingen

        

Vorderingen uit directe verzekering

[5]

116.022

   

112.837

  

Rekening-courant ZiNL

[6,11]

1.933.466

   

1.945.556

  

Overige vorderingen

[7]

317.739

   

248.472

  
    

2.367.226

   

2.306.865

         

Overige activa

        

Materiële vaste activa

[8]

12.481

   

16.822

  

Liquide middelen

[9,11]

145.421

   

226.040

  
    

157.901

   

242.862

         

Overlopende activa

        

Lopende interest

 

1.213

   

2.399

  

Overige overlopende activa

[10]

14.525

   

15.677

  
    

15.738

   

18.076

         
         
    

5.939.843

   

5.803.723

[..] De tussen haakjes opgenomen nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichtingen op de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Passiva

(x 1.000 euro)

 

31 december 2021

 

31 december 2020

         

Eigen Vermogen

[12]

  

2.804.439

   

2.825.967

         

Technische voorzieningen

[13]

       

Voor te betalen uitkeringen ziektekosten

 

2.196.475

   

2.233.679

  

Voor lopende risico's

 

254.400

   

104.927

  
    

2.450.875

   

2.338.606

         

Voorzieningen

[14]

       

Verplichtingen personeelsbeloningen

 

48.440

   

62.780

  

Overige voorzieningen

 

1.689

   

1.999

  
    

50.129

   

64.779

         

Schulden

        

Schulden uit directe verzekering

[15]

290.987

   

269.721

  

Overige schulden

[16]

77.753

   

45.803

  
    

368.740

   

315.524

         

Overlopende passiva

        

Vooruitontvangen premies

 

205.961

   

197.921

  

Overige overlopende passiva

[17]

59.699

   

60.926

  
    

265.661

   

258.847

         
         
         
         
         
    

5.939.843

   

5.803.723