Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2021

Algemeen

Voor een toelichting op de enkelvoudige jaarrekening wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening en de bijbehorende grondslagen en toelichting, deze zijn integraal ook van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening. Overdrachten onder de noemer van de doorgevoerde juridische herstructurering kwalificeren als een overdracht onder gemeenschappelijke leiding en wordt gegeven de aard van de transactie in de enkelvoudige jaarrekening 2021 verwerkt conform de 'carry-over accounting methode', hierbij zijn de vergelijkende cijfers derhalve niet aangepast.

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2021 als volgt te verwerken:

  • het resultaat deelneming CZ zorgkantoor B.V., toevoegen aan de wettelijke reserve deelnemingen;

  • het overige resultaat onttrekken aan de statutaire reserve.

De voorgestelde resultaatbestemming is verwerkt in de balans.