15 Schulden uit directe verzekering

De specificatie is als volgt:

 

2021

 

2020

    

Zorgverleners en verzekerden

278.839

 

245.412

Rekening-courant ZiNL

10.082

 

21.606

Rekening-courant kostprijsverzekeringen

2.066

 

2.703

    
 

290.987

 

269.721

De rekening-courant ZiNL betreft een schuld uit hoofde van Wlz/AWBZ.

De rekening-courant kostprijsverzekeringen bestaat uit de rekening-courant met Ziektekostenverzekering voor Religieuzen en Missionarissen waarover de kostprijsverzekeringen worden afgewikkeld. Deze rekening-courant heeft een looptijd langer dan één jaar, de interest is -0,16% (2020: -0,09%).