21 Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

 

2021

 

2020

    

Beheers- en organisatiekosten

157.225

 

154.216

Distributiekosten

137.059

 

143.744

Beheers- en organisatiekosten met betrekking tot acquisitie

26.924

 

26.273

Acquisitiekosten; publicaties en reclame

5.213

 

5.645

Kosten voor oninbare vorderingen

21.175

 

18.678

    
 

347.595

 

348.556

NN Group N.V. distribueert zorgverzekeringen onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA en treedt daarbij op als tussenpersoon. CZ groep is eigenaar en verzekeringstechnisch risicodrager van deze zorgverzekeringen.

Onder de distributiekosten wordt de integrale vergoeding aan NN Group N.V. verantwoord zoals in de distributieovereenkomst is vastgelegd. NN Group N.V. heeft de mogelijkheid voor eigen rekening en risico kortingen vast te stellen. Daarover lopen zij risico en worden geacht deze, naast de overige distributiekosten, te dekken uit de aan hen te verlenen vergoeding. De premie-inkomsten onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA zijn verantwoord onder de verdiende premies.

Het gemiddeld totaal aantal medewerkers bij CZ groep was 2.514 (2020: 2.504). Het totaal aan personele kosten is als volgt in de consolidatie opgenomen:

Personeelskosten

 

2021

 

2020

    

Lonen en salarissen

117.225

 

112.555

Pensioenlasten

20.537

 

15.573

Sociale lasten

17.819

 

17.676

Personeel derden

11.589

 

11.415

Lasten personele voorzieningen

-9.673

 

9.346

    
 

157.497

 

166.565

Vergoeding Ledenraad

De totale vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de Ledenraad (28 leden) en zitting in de adviescommissie bedraagt 59.750 euro (2020: 75.500 euro). In 2020 zijn er extra commissievergaderingen geweest vanwege de voorbereiding van de fusiebesluiten, de statuten(wijziging) van de Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. en de selectie van nieuwe leden.

Bezoldiging Bestuur en Commissarissen

De ten laste van het geconsolideerde resultaat gekomen bezoldiging van de Raad van Commissarissen, die bestaat uit beloning en belastbare onkostenvergoedingen, bedraagt 0,17 miljoen euro (2020: 0,16 miljoen euro).

De beloning luidt als volgt:

Bedragen x €1

2021

 

2020

    

Commissarisvergoeding

154.597

 

140.937

Audit-Risk Commissie

10.112

 

9.841

Remuneratie-/Benoemingscommissie

6.194

 

6.014

    
 

170.903

 

156.792

De bezoldiging van de Raad van Bestuur, die bestaat uit de beloning, belastbare onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn, bedraagt 0,76 miljoen euro (2020: 0,74 miljoen euro).

WNT-verantwoording

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Zorgverzekeraar U.A.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op CZ groep van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorgverzekeraars, plafond meer dan 1.000.000 verzekerden.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor CZ groep is 297.000 euro. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

De sectorale bezoldigingscode is door CZ groep onderschreven en is van toepassing op de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de zorgverzekeraars.

Bezoldiging topfunctionarissen: Leidinggevende topfunctionarissen

De leidinggevende topfunctionarissen van CZ groep zijn de voorzitter en het lid van de Raad van Bestuur. Beide leden van de Raad van Bestuur zijn in loondienst. De vermelde bezoldiging bij de leidinggevende topfunctionarissen is de enige beloning die zij van CZ groep ontvangen. Salariswijzigingen worden voor de topfunctionarissen toegepast voor zover er ruimte is binnen het vastgestelde beleid op basis van de WNT kaders.

Bij zorgverzekeraars wordt de WNT bezoldiging voor topfunctionarissen vermeld exclusief voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn. Deze component maakt evenmin onderdeel uit van de sectorale bezoldigingsnorm voor zorgverzekeraars.

Raad van Bestuur 2021

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Omvang dienst-verband
(in fte)

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onverschuldigde betalingen

Motivering bij overschrijding

J.G.B. de Groot

Voorzitter

1/1-31/12

1,0

297.000

297.000

-

n.v.t.

A.W.L. van Son

Lid

1/1-31/12

1,0

297.000

297.000

-

n.v.t.

Raad van Bestuur 2020

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Omvang dienst-verband
(in fte)

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onverschuldigde betalingen

Motivering bij overschrijding

J.G.B. de Groot

Voorzitter

1/1-31/12

1,0

289.000

289.000

-

n.v.t.

A.W.L. van Son

Lid

1/1-31/12

1,0

294.401

289.000

-

zie *

*) derde jaar afbouw overgangsrecht WNT is van toepassing. Afbouw vindt plaats in 3 jaar tot het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen: Toezichthoudende topfunctionarissen

De toezichthoudende topfunctionarissen van CZ groep zijn de voorzitter en overige leden van de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen 2021

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onverschuldigde betalingen

Motivering bij overschrijding

H.J.G. Hendriks

Voorzitter

1/1-31/12

44.613

55.448

-

n.v.t.

W.K. Bischot

Lid

1/1-30/9

23.727

27.468

-

n.v.t.

C.H. Donkervoort

Lid

1/1-31/12

29.970

36.966

-

n.v.t.

P.J.A.M. Jongstra

Lid

1/1-31/12

36.193

36.966

-

n.v.t.

J.W. Jukema

Lid

1/1-31/12

33.235

36.966

-

n.v.t.

G. Prins

Lid

1/10-31/12

7.244

9.317

-

n.v.t.

Raad van Commissarissen 2020

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onverschuldigde betalingen

Motivering bij overschrijding

H.J.G. Hendriks

Voorzitter

1/1-31/12

43.191

53.347

-

n.v.t.

W.K. Bischot

Lid

1/1-31/12

30.693

35.565

-

n.v.t.

C.H. Donkervoort

Lid

5/11-31/12

4.257

5.539

-

n.v.t.

P.J.A.M. Jongstra

Lid

1/1-31/12

32.334

35.565

-

n.v.t.

J.W. Jukema

Lid

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

n.v.t.

G. Prins

Lid

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

n.v.t.

De beloningen van de commissarissen worden in 2022 verhoogd met hetzelfde CAO percentage wat van toepassing is op de verhoging van de Raad van Bestuur met als maximum de indexatie van de toepasselijke sectorale WNT-norm, zijnde 2,9%.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Niet-topfunctionarissen 2021

Bedragen x €1

Functie(s)

Omvang dienst-verband

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

Motivering bij overschrijding

Lid CMT 1

1,0

216.847

53.497

270.344

209.000

zie *

Lid CMT 2

1,0

212.871

56.105

268.976

209.000

zie *

Lid CMT 3

1,0

204.053

60.585

264.638

209.000

zie *

Lid CMT 4

1,0

191.209

43.660

234.869

209.000

zie *

Lid CMT 5

1,0

190.054

47.319

237.373

209.000

zie *

Lid CMT 6

1,0

200.950

44.314

245.264

209.000

zie *

Niet-topfunctionarissen 2020

Bedragen x €1

Functie(s)

Omvang dienst-verband

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

Motivering bij overschrijding

Lid CMT 1

1,0

208.446

51.919

260.365

201.000

zie *

Lid CMT 2

1,0

204.544

55.938

260.482

201.000

zie *

Lid CMT 3

1,0

203.739

63.612

267.351

201.000

zie *

Lid CMT 4

1,0

182.842

42.953

225.795

201.000

zie *

Lid CMT 5

1,0

181.294

45.696

226.990

201.000

zie *

Lid CMT 6

1,0

186.839

41.489

228.328

201.000

zie *

*) De bezoldiging vloeit voort uit bestaande arbeidsovereenkomsten.

Beloningsstructuur Raad van Bestuur

Het belangrijkste doel van het beleid voor de beloningsstructuur van de Raad van Bestuur is om CZ groep in staat te stellen gekwalificeerde en deskundige bestuurders aan te trekken, te behouden en te motiveren. Hiertoe ontvangen de leden van de Raad van Bestuur een pakket arbeidsvoorwaarden dat in totaal concurrerend is met het pakket dat gelijkwaardige instellingen, waaronder andere grote zorgverzekeraars, bieden en bovendien in lijn ligt met hun algemene en specifieke verantwoordelijkheid. De beloningsstructuur, is zodanig dat zij de belangen van CZ groep op middellange en lange termijn bevordert, niet aanzet tot gedrag van bestuurders in hun eigen belang met veronachtzaming van het belang van CZ groep en falende bestuurders bij ontslag niet beloont.

De beloning van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van CZ groep wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen, binnen de kaders van het beloningsbeleid en de WNT. Het salaris wordt jaarlijks vastgesteld. Voor alle medewerkers van CZ groep geldt dat op basis van de geleverde prestatie jaarlijks een toeslag op het jaarsalaris kan worden verdiend conform de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van de Nederlandse zorgverzekeraars. De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen wordt door CZ groep nageleefd. Voor nadere beschrijving wordt verwezen naar het bestuursverslag van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.

De pensioenpremie wordt voor alle medewerkers van CZ groep op gelijke wijze vastgesteld. Voor medewerkers met een pensioengrondslag boven de 112.189 euro voor 2021 (114.866 euro voor 2022), is door Zorgverzekeraars Nederland een collectieve vrijwillige excedent regeling afgesloten bij SBZ Pensioen. De regeling is een Beschikbare premieregeling voor een netto pensioen. De verschuldigde bruto premies over het boekjaar worden als kosten verantwoord.

Accountantshonoraria

In het volgende overzicht zijn de honoraria van de externe accountantsorganisatie opgenomen. In deze opgave zijn de honoraria begrepen van alle rechtspersonen, die in de consolidatie van de Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. zijn opgenomen. De honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Honoraria externe accountant

2021

 

2020

    

Onderzoek van de jaarrekening

515

 

682

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

 

-

Andere niet-controlediensten

-

 

-

    
 

515

 

682