Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021

(x 1.000 euro)

  

2021

  

2020

       

Kasstroom uit operationele activiteiten

      

Resultaat

 

-21.528

  

174.100

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

[2,8]

6.151

  

6.674

 

Afschrijvingen immateriële vaste activa

[1]

444

  

111

 

Bijzondere waardeveranderingen op terreinen en gebouwen

[2]

177

  

-1.225

 

Waardeveranderingen van beleggingen

[4]

-115.026

  

-26.995

 

Mutatie technische voorziening

[13]

112.269

  

146.132

 

Mutatie overige voorzieningen

[14]

-14.650

  

3.896

 

Mutatie schulden en overlopende passiva

 

60.028

  

50.789

 

Mutatie vorderingen en overlopende activa

 

-58.024

  

-147.178

 
       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

  

-30.158

  

206.304

       

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

      

Investeringen en aankopen:

      

·       immateriële vaste activa

[1]

-9.173

  

-10.236

 

·       materiële vaste activa

[2,8]

-3.833

  

-4.161

 

·       beleggingen in effecten

[4]

-688.970

  

-827.383

 

·       saldo mutaties deposito’s en andere

      

        financiële beleggingen

[4]

-16.760

  

-249.251

 

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen:

      

·       materiële vaste activa

[2,8]

67

  

47

 

·       beleggingen in effecten

[4]

668.208

  

952.246

 
       

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

  

-50.461

  

-138.738

       

Mutatie liquide middelen

  

-80.619

  

67.566

Liquide middelen begin boekjaar

  

226.040

  

158.474

       

Liquide middelen einde boekjaar

  

145.421

  

226.040