7 Overige vorderingen

De specificatie van de overige vorderingen luidt als volgt:

 

2021

 

2020

    

Zorgverleners

159.691

 

126.622

Nog te factureren aan verzekerden

53.897

 

58.772

Rekening-courant CAK

48.346

 

42.229

Leveranciers

19.138

 

8.053

Belastingdienst

18.750

 

-

Rekening-courant gelieerde rechtspersonen

3.909

 

284

Zorgverleners PGB te goeder trouw

256

 

1.733

Andere vorderingen

13.753

 

10.779

    
 

317.739

 

248.472

De overige vorderingen hebben een kortlopend karakter.