12 Eigen vermogen

Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen luidt als volgt:

   

Wettelijke reserve

 

Bestem-mings-reserve

 

Statutaire reserve

 

Totaal

          

Stand per 1 januari 2020

  

20.441

 

1.488

 

2.629.938

 

2.651.867

Mutatie t.b.v. wettelijke reserve

  

10.125

 

-

 

-10.125

 

-

Resultaat 2020

  

825

 

131

 

173.144

 

174.100

          

Stand per 31 december 2020

  

31.391

 

1.619

 

2.792.957

 

2.825.967

Mutatie t.b.v. wettelijke reserve

  

7.386

 

-

 

-7.386

 

-

Resultaat 2021

  

585

 

-1.194

 

-20.919

 

-21.528

          

Stand per 31 december 2021

  

39.362

 

425

 

2.764.652

 

2.804.439

Het totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen bedraagt 0 euro (2020: 0 euro).

Wettelijke reserve

Van de wettelijke reserve heeft een bedrag van 9,1 miljoen euro (2020: 8,5 miljoen euro) betrekking op een wettelijke reserve Wlz en een bedrag van 30,3 miljoen euro (2020: 22,9 miljoen euro) op activering van immateriële vaste activa.

De wettelijke reserve op activering van immateriële vaste activa wordt aangehouden voor het geactiveerde bedrag van de zelf vervaardigde activa.

Bestemmingsreserve

Het CZ Zorgdoorbraak Fonds financiert projecten die een verbetering in de gezondheidszorg aanbrengen. De middelen hiervoor worden afgezonderd in een bestemmingsreserve. Het saldo van rente-inkomsten en de uitgaven aan projecten en management fee is middels de bestemming van het resultaat 2021 onttrokken aan de bestemmingsreserve.

De aansluiting van het eigen vermogen geconsolideerd en enkelvoudig is als volgt te maken:

 

2021

 

2020

    

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.

2.807.321

 

2.829.048

Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars

-2.882

 

-3.081

    

Eigen vermogen volgens de geconsolideerde jaarrekening

2.804.439

 

2.825.967