28 Terreinen en gebouwen

 

Bedrijfs-gebouwen en terreinen

 

Technische installaties

 

Bedrijfs-gebouwen en terreinen in aanbouw en vooruit-betalingen

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

          

Aanschafwaarde per 1 januari

47.107

 

21.720

 

-

 

68.827

 

67.288

Cumulatieve afschrijvingen

-25.998

 

-17.159

 

-

 

-43.157

 

-42.873

Boekwaarde per 1 januari

21.109

 

4.561

 

-

 

25.670

 

24.415

          

Herrubricering aanschafwaarde

3.353

 

1.102

 

-

 

4.455

 

-

Herrubricering cumulatieve afschrijvingen

-1.948

 

-465

 

-

 

-2.413

 

-

Boekwaarde na herrubricering

22.514

 

5.198

 

-

 

27.712

 

-

          

Investeringen

291

 

746

 

504

 

1.541

 

1.612

Desinvesteringen

-61

 

-97

 

-

 

-158

 

-73

Afschrijvingen

-596

 

-1.020

 

-

 

-1.616

 

-1.467

Afschrijvingen desinvestering

51

 

97

 

-

 

148

 

71

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

-433

 

-108

 

-

 

-541

 

-114

Terugnames van bijzondere waardeverminderingsverliezen

445

 

106

 

-

 

551

 

1.226

Boekwaarde per 31 december

22.211

 

4.922

 

504

 

27.637

 

25.670

          

Cumulatieve aanschafwaarde

50.690

 

23.471

 

504

 

74.665

 

68.827

Cumulatieve afschrijvingen

-28.479

 

-18.550

 

-

 

-47.029

 

-43.157

          

Boekwaarde per 31 december

22.211

 

4.921

 

504

 

27.636

 

25.670

          

Afschrijvingspercentage

0%-10%

 

5%-10%

      

De marktwaarde van de terreinen en gebouwen inclusief technische installaties is bepaald op 28,2 miljoen euro (2020: 26,1 miljoen euro), op basis van een extern uitgevoerde taxatie ultimo 2021. De kantoorpanden (inclusief installaties) die bij CZ groep zelf in gebruik zijn, vertegenwoordigen een marktwaarde van 27,9 miljoen euro (2020: 25,9 miljoen euro).

De methodiek voor het bepalen van de restwaarde van de bedrijfsgebouwen is met ingang van 2021 veranderd. Voorheen werd geen restwaarde gehanteerd, dit is gewijzigd naar 50% van de WOZ-waarde. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2021 voor Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. verlaagd met 390.000 euro. Omdat naast de reguliere afschrijving in 2021 een (gedeeltelijke) terugneming van een eerder genomen afwaardering heeft plaatsgevonden (door de stijging van de marktwaarde van de bedrijfsgebouwen) wordt het resultaateffect van de schattingswijziging gecompenseerd.

Als gevolg van de juridische herstructurering is de bestemming van panden gewijzigd van verhuur naar eigen gebruik. Hierdoor heeft een herrubricering plaatsgevonden van materiële vaste activa (verbouwingen) naar terreinen en gebouwen.

Als gevolg van lagere marktwaarden van een deel van de panden en technische installaties zijn in totaal 0,5 miljoen euro (2020: 0,1 miljoen euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen doorgevoerd. Voor wat betreft het andere deel van de panden en technische installaties zijn, als gevolg van hogere marktwaarden, in totaal 0,6 miljoen euro (2020: 1,2 miljoen euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen teruggenomen.

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft het bloot-eigenaarschap over de grond die zich onder het kantoorpand aan Ringbaan West 236 te Tilburg bevindt. Het economisch eigendom ligt bij Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars.