37 Eigen vermogen

Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen luidt als volgt:

 

Wettelijke reserve

 

Statutaire reserves

 

Totaal

      

Stand per 1 januari 2020

-

 

721.097

 

721.097

Resultaat 2020

-

 

118.905

 

118.905

Stand per 31 december 2020

-

 

840.002

 

840.002

      

Mutaties herstructurering

31.391

 

1.957.655

 

1.989.046

Stand per 1 januari 2021 na herstructurering

31.391

 

2.797.657

 

2.829.048

      

Mutatie

7.386

 

-7.386

 

-

Resultaat 2021

585

 

-22.311

 

-21.726

      

Stand per 31 december 2021

39.362

 

2.767.960

 

2.807.322

De bestemmingsreserve verkregen als gevolg van de juridische fusie tussen Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Zorgverzekeraar U.A. en Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar U.A. is bij overdracht van de verzekeringsportefeuille door Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. overgedragen aan CZ Zorgverzekeringen N.V. Per saldo heeft er geen mutatie plaatsgevonden.

Wettelijke reserve

Van de wettelijke reserve heeft een bedrag van 9,1 miljoen euro (2020: 8,5 miljoen euro) betrekking op een wettelijke reserve Wlz en een bedrag van 30,3 miljoen euro (2020: 22,9 miljoen euro) op activering van immateriële vaste activa.

De wettelijke reserve op activering van immateriële vaste activa wordt aangehouden voor het geactiveerde bedrag van de zelf vervaardigde activa.

Solvabiliteit

De wettelijke vereiste solvabiliteit (Solvency Capital Requirement) bedraagt ultimo van het boekjaar 577 miljoen euro5 (2020: 223 miljoen euro). De aanwezige solvabiliteit op basis van Solvency II grondslagen bedraagt 2.661 miljoen euro5 (2020: 841 miljoen euro). De solvabiliteitsratio ultimo 2021 bedraagt voor Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. 462%5 (2020: 378%).

Voor de berekening van de vereiste solvabiliteit is uitgegaan van het standaardmodel Solvency II inclusief de aanpassingen voor zorgverzekeraars in Nederland. De aanwezige solvabiliteit volgt uit de balans op Solvency II grondslagen. Onder Solvency II wordt deze onderverdeeld in drie zogeheten tiers. Nagenoeg het volledige eigen vermogen van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. is van Tier 1- kwaliteit. Dat wil zeggen dat de aanwezige solvabiliteit volledig in aanmerking komt ter dekking van de wettelijke vereiste solvabiliteit6 .

In de onderstaande tabel is de opbouw van de solvabiliteitsratio opgenomen:

(x 1.000 euro)

2021

 

2020

    

Verzekeringstechnisch risico

140.536

 

113.895

Marktrisico

468.028

 

137.560

Tegenpartijrisico

78.470

 

3.370

Operationeel risico

27.356

 

22.184

Diversificatievoordeel

-137.741

 

-54.416

Wettelijke vereiste solvabiliteit (SCR)

576.649

 

222.593

    

Eigen vermogen op basis van BW 2 Titel 9

2.807.321

 

840.002

Herwaardering van BW 2 Titel 9 naar Solvency II grondslagen

-136.987

 

1.050

Eigen vermogen op basis van Solvency II grondslagen

2.670.334

 

841.052

Waarvan niet beschikbaar ter dekking van de SCR

-9.061

 

n.v.t.

Aanwezige solvabiliteit

2.661.273

 

841.052

    

Solvabiliteitsratio

462%

 

378%

Voor de SCR-risico's wordt verwezen naar de paragraaf over het risicomanagement van de geconsolideerde jaarrekening.

  • 5 De gerapporteerde aanwezige solvabiliteit, de wettelijke vereiste solvabiliteit (SCR), inclusief opbouw van de SCR en de SCR ratio over 2021 zijn nog niet gedeponeerd bij de toezichthouder. Deze cijfers zijn pas definitief na beoordeling door de toezichthouder.
  • 6 Met uitzondering van de wettelijke reserve in verband met het niet uitkeerbare deel van het eigen vermogen van CZ zorgkantoor B.V. Aangezien deze reserve niet ingezet kan worden om verliezen op te vangen, wordt dit niet meegenomen in het eigen vermogen dat in aanmerking komt voor dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste.