14 Voorzieningen

Voorziening verplichtingen personeelsbeloningen

Het mutatieoverzicht van de voorziening verplichtingen personeelsbeloningen luidt als volgt:

 

VUT-uitkering

 

Jubileum-uitkering

 

Ziekte-kosten-premies

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

          

Stand per 1 januari

5.750

 

5.278

 

51.752

 

62.780

 

58.267

Uitkeringen

-3.188

 

-452

 

-1.027

 

-4.667

 

-4.834

Netto opgenomen in de resultatenrekening

1.060

 

-62

 

-10.671

 

-9.673

 

9.347

          

Stand per 31 december

3.622

 

4.764

 

40.054

 

48.440

 

62.780

Voor een bedrag van 3,7 miljoen euro heeft deze voorziening een kortlopend karakter (2020: 4,7 miljoen euro).

De bedragen zoals opgenomen in de resultatenrekening zijn als volgt gespecificeerd:

 

VUT-uitkering

 

Jubileum-uitkering

 

Ziekte-kosten-premies

 

Totaal 2021

 

Totaal 2020

          

Aan het dienstjaar toegerekend

15

 

359

 

2.069

 

2.443

 

2.091

Interest op de verplichting

-7

 

18

 

178

 

189

 

391

Netto actuarieel resultaat

1.052

 

-439

 

-12.918

 

-12.305

 

6.865

          

Totaal, begrepen in personeelskosten

1.060

 

-62

 

-10.671

 

-9.673

 

9.347

De mutatie in de voorziening ziektekostenpremies wordt met name veroorzaakt door een daling van de indexatie van de ziektekostenpremies van 1% naar 0,25%.

De toegepaste parameters voor de voorzieningen VUT-uitkering, Jubileumuitkering en Ziektekostenpremies zijn:

 

2021

 

2020

    

Discontopercentage m.b.t. voorziening VUT

0,09%

 

-0,18%

Discontopercentage m.b.t. voorziening jubileum en ziektekostenpremie

0,98%

 

0,34%

Procentuele toename van salarissen

2,25%

 

1,50%

Indexatie (pre)pensioen

0,10%

 

0,50%

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen bestaan hoofdzakelijk uit voorziene lasten inzake de wachtgeldregeling en voorziene lasten voor langdurig zieken dan wel arbeidsongeschikte medewerkers. Van deze overige voorzieningen heeft 0,4 miljoen euro (2020: 0,4 miljoen euro) een langlopend karakter.