Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

Activa

(x 1.000 euro)

 

31 december 2021

 

31 december 2020

         

Immateriële vaste activa

[27]

  

33.459

   

-

         

Beleggingen

        

Terreinen en gebouwen

[28]

27.637

   

25.670

  

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

[29]

2.144.173

   

535.338

  

Overige financiële beleggingen

[30]

462.258

   

317.211

  
    

2.634.068

   

878.219

         

Vorderingen

        

Vorderingen uit directe verzekering

[31]

4.980

   

5.149

  

Overige vorderingen

[32]

455.733

   

13.831

  
    

460.713

   

18.980

         

Overige activa

        

Materiële vaste activa

[33]

12.481

   

-

  

Liquide middelen

[34, 36]

143.054

   

1.794

  
    

155.535

   

1.794

         

Overlopende activa

        

Overige overlopende activa

[35]

13.389

   

-

  
    

13.389

   

-

         
         
    

3.297.163

   

898.993

[..] De tussen haakjes opgenomen nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichtingen op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening.

Passiva

(x 1.000 euro)

 

31 december 2021

 

31 december 2020

         

Eigen vermogen

[37]

       

Wettelijke reserve

 

39.362

   

-

  

Statutaire reserve

 

2.767.960

   

840.002

  
    

2.807.321

   

840.002

         

Technische voorzieningen

        

Voor te betalen uitkeringen ziektekosten

[38]

42.034

   

33.294

  
    

42.034

   

33.294

         

Voorzieningen

[39]

       

Verplichtingen personeelsbeloningen

 

48.440

   

-

  

Overige voorzieningen

 

1.689

   

260

  
    

50.129

   

260

         

Schulden

        

Schulden uit directe verzekering

[40]

280.905

   

2.703

  

Overige schulden

[41]

25.236

   

1.170

  
    

306.141

   

3.873

         

Overlopende passiva

        

Vooruitontvangen premies

 

32.700

   

21.471

  

Overige overlopende passiva

[42]

58.839

   

93

  
    

91.539

   

21.564

         
         
    

3.297.163

   

898.993