Enkelvoudige balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

Lees meer ›Enkelvoudige balans per 31 december 2023

Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2023

Lees meer ›Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2023

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2023

Voor een toelichting op de enkelvoudige jaarrekening wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening en de bijbehorende grondslagen en toelichting. Deze zijn integraal ook van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening.

Lees meer ›Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2023

27 Immateriële vaste activa

Het mutatieoverzicht van de immateriële vaste activa luidt als volgt:

Lees meer ›27 Immateriële vaste activa

28 Terreinen en gebouwen

De marktwaarde van de terreinen en gebouwen inclusief technische installaties is bepaald op 28,8 miljoen euro (2022: 26,9 miljoen euro), op basis van een extern uitgevoerde taxatie ultimo 2023 ofwel op basis van de opbrengstwaarde.

Lees meer ›28 Terreinen en gebouwen

29 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. bezit alle aandelen van CZ Zorgverzekeringen N.V., Centrale Zorgverzekeringen NZV N.

Lees meer ›29 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

30 Overige financiële beleggingen

Door alle verzekeraars van CZ groep en daarmee ook door Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A., zijn nagenoeg alle financiële beleggingen ondergebracht in een gezamenlijke assetpool, CZ Beleggingsfonds.

Lees meer ›30 Overige financiële beleggingen

31 Vorderingen uit directe verzekering

Lees meer ›31 Vorderingen uit directe verzekering

32 Overige vorderingen

Over de rekening-courant groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.

Lees meer ›32 Overige vorderingen

33 Materiële vaste activa

Lees meer ›33 Materiële vaste activa