Enkelvoudige balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

Activa

(x 1.000 euro)

 

31 december 2023

 

31 december 2022

         

Immateriële vaste activa

[27]

  

36.395

   

40.828

         

Beleggingen

        

Terreinen en gebouwen

[28]

28.276

   

27.018

  

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

[29]

2.385.907

   

2.223.159

  

Overige financiële beleggingen

[30,36]

103.320

   

251.178

  
    

2.517.503

   

2.501.355

         

Vorderingen

        

Vorderingen uit directe verzekering

[31]

15.020

   

2.689

  

Overige vorderingen

[32]

760.764

   

438.553

  
    

775.784

   

441.242

         

Overige activa

        

Materiële vaste activa

[33]

7.085

   

9.349

  

Liquide middelen

[34,36]

172.912

   

150.987

  
    

179.997

   

160.336

         

Overlopende activa

        

Lopende interest

 

950

   

543

  

Overige overlopende activa

[35]

11.784

   

14.522

  
    

12.735

   

15.066

         
         
         
    

3.522.413

   

3.158.827

[..] De tussen haakjes opgenomen nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichtingen op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening.

Passiva

(x 1.000 euro)

 

31 december 2023

 

31 december 2022

         

Eigen vermogen

[37]

       

Herwaarderingsreserve

 

124

   

-

  

Wettelijke reserve

 

32.098

   

41.557

  

Statutaire reserve

 

2.784.283

   

2.687.778

  
    

2.816.504

   

2.729.334

         

Technische voorzieningen

[38]

       

Voor te betalen uitkeringen ziektekosten

 

41.329

   

52.854

  
    

41.329

   

52.854

         

Voorzieningen

[39]

       

Verplichtingen personeelsbeloningen

 

40.640

   

33.238

  

Overige voorzieningen

 

3.815

   

1.185

  
    

44.455

   

34.423

         

Schulden

        

Schulden uit directe verzekering

[40]

530.799

   

191.187

  

Overige schulden

[41]

27.094

   

100.294

  
    

557.894

   

291.481

         

Overlopende passiva

        

Vooruitontvangen premies

 

38.438

   

31.660

  

Overige overlopende passiva

[42]

23.793

   

19.076

  
    

62.231

   

50.735

         
         
    

3.522.413

   

3.158.827