15 Schulden uit directe verzekering

De specificatie is als volgt:

 

2023

 

2022

    

Zorgverleners en verzekerden

530.612

 

189.759

Rekening-courant ZiNL

7.441

 

7.037

Rekening-courant kostprijsverzekeringen

188

 

1.428

    
 

538.241

 

198.224

De rekening-courant ZiNL betreft een schuld uit hoofde van Wlz/AWBZ.

De rekening-courant kostprijsverzekeringen bestaat uit de rekening-courant met Ziektekostenverzekering voor Religieuzen en Missionarissen waarover de kostprijsverzekeringen worden afgewikkeld. De kostprijsverzekeringen zijn met ingang van boekjaar 1 januari 2024 overgegaan in een reguliere collectiviteit. Het resterende rekening- courant saldo heeft een looptijd korter dan één jaar. Er is geen sprake van interest op deze rekening-courant (2022: 0,01%).