28 Terreinen en gebouwen

 

Bedrijfs-gebouwen en terreinen

 

Technische installaties

 

Bedrijfs-
gebouwen
en terreinen
in aanbouw
en vooruit-
betalingen

 

Totaal 2023

 

Totaal 2022

          

Aanschafwaarde per 1 januari

52.481

 

24.183

 

677

 

77.342

 

74.665

Cumulatieve afschrijvingen

-30.509

 

-19.814

 

-

 

-50.323

 

-47.029

Boekwaarde per 1 januari

21.972

 

4.369

 

677

 

27.019

 

27.636

          

Investeringen

47

 

1.967

 

-510

 

1.504

 

2.939

Desinvesteringen

-325

 

-545

 

-

 

-869

 

-263

Afschrijvingen

-590

 

-973

 

-

 

-1.563

 

-1.752

Afschrijvingen desinvestering

234

 

545

 

-

 

779

 

258

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

-

 

-

 

-

 

-

 

-1.967

Terugnames van bijzondere waardeverminderingsverliezen

1.101

 

307

 

-

 

1.408

 

166

Boekwaarde per 31 december

22.439

 

5.670

 

167

 

28.276

 

27.018

          

Cumulatieve aanschafwaarde

52.203

 

25.606

 

167

 

77.976

 

77.342

Cumulatieve afschrijvingen

-29.764

 

-19.936

 

-

 

-49.700

 

-50.323

          

Boekwaarde per 31 december

22.439

 

5.670

 

167

 

28.276

 

27.019

          

Afschrijvingspercentage

0%-10%

 

5%-10%

      

De marktwaarde van de terreinen en gebouwen inclusief technische installaties is bepaald op 28,8 miljoen euro (2022: 26,9 miljoen euro), op basis van een extern uitgevoerde taxatie ultimo 2023 ofwel op basis van de opbrengstwaarde. De kantoorpanden (inclusief installaties) die bij CZ groep zelf in gebruik zijn, vertegenwoordigen een marktwaarde van 28,5 miljoen euro (2022: 26,7 miljoen euro).

Als gevolg van hogere marktwaarden van de panden en technische installaties zijn in totaal 1,4 miljoen euro (2022: 0,2 miljoen euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen teruggenomen. Er zijn in 2023 geen bijzondere waardeverminderingsverliezen doorgevoerd (2022: 2,0 miljoen euro).

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft het bloot-eigenaarschap over de grond die zich onder het kantoorpand aan Ringbaan West 236 te Tilburg bevindt. Het economisch eigendom ligt bij Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars.

De Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft op 27 juni 2023 een koopovereenkomst ondertekend voor de beoogde verkoop van het kantoor aan de Wilhelminastraat en belendende percelen te Sittard. De Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. is tevens voornemens een huurovereenkomst af te sluiten voor de kantoorruimte aan de Wilhelminastraat. Koper dient in staat te zijn gebleken een vastgesteld bestemmingsplan en een onherroepelijke omgevingsvergunning te verkrijgen voor de door haar in procedure gebrachte bouwplan. De feitelijke levering vindt in beginsel plaats binnen 6 weken nadat door de koper een vastgesteld bestemmingsplan en een onherroepelijke omgevingsvergunning is verkregen, doch niet eerder dan 1 juli 2024.