45 Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

Hieronder de specificatie van de bedrijfskosten. Deze kosten zijn exclusief afhandelingskosten.

 

2023

 

2022

    

Distributiekosten

69.895

 

67.037

Beheers- en organisatiekosten

17.300

 

14.583

Beheers- en organisatiekosten met betrekking tot acquisitie

14.459

 

12.705

Acquisitiekosten; publicaties en reclame

2.041

 

2.378

Kosten voor oninbare vorderingen

105

 

209

    
 

103.801

 

96.912

NN Group N.V. distribueert zorgverzekeringen onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA en treedt daarbij op als tussenpersoon. CZ groep is eigenaar en verzekeringstechnisch risicodrager van deze zorgverzekeringen. Onder de distributiekosten wordt de integrale vergoeding aan NN Group N.V. verantwoord zoals in de distributieovereenkomst is vastgelegd. NN Group N.V. heeft de mogelijkheid voor eigen rekening en risico kortingen vast te stellen. Daarover lopen zij risico en worden geacht deze, naast de overige distributiekosten, te dekken uit de aan hen te verlenen vergoeding. De premie-inkomsten onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA zijn verantwoord onder de verdiende premies.

In totaal is 371 miljoen euro doorbelast aan groepsmaatschappijen, voor de uitvoering van zorgverzekeringen en Wlz. Het bedrag van deze doorbelasting is inclusief nota-afhandelingskosten. Deze beheerskosten omvatten ook een deel van de bezoldiging van bestuur en commissarissen en de honoraria van de externe accountantsorganisatie. In het kader van transparantie wordt de WNT informatie niet uitgesplitst naar de onderliggende entiteiten. De toelichting met betrekking tot de bezoldiging bestuur en commissarissen, de transparante toelichting WNT en de honoraria van de externe accountantsorganisatie zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. Direct toe te rekenen kosten komen rechtstreeks ten laste van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.

Het gemiddeld totaal aantal medewerkers is 2.549 (2022: 2.538).