12 Eigen vermogen

Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen luidt als volgt:

   

Herwaar- derings- reserve

 

Overige wettelijke reserves

 

Bestem-mings-reserve

 

Statutaire reserve

 

Totaal

            

Stand per 1 januari 2022

  

-

 

39.362

 

425

 

2.764.652

 

2.804.439

Mutatie t.b.v. wettelijke reserve

  

-

 

2.425

 

-

 

-2.425

 

-

Mutatie

  

2.412

 

-

 

-

 

-2.412

 

-

Resultaat 2022

  

-2.412

 

-230

 

1.149

 

-76.050

 

-77.543

Stand per 31 december 2022

  

-

 

41.557

 

1.574

 

2.683.765

 

2.726.896

            

Resultaat 2023

  

4.250

 

-9.460

 

-285

 

93.118

 

87.624

            

Stand per 31 december 2023

  

4.250

 

32.097

 

1.290

 

2.776.884

 

2.814.521

Het totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen bedraagt 0 euro (2022: 0 euro).

Herwaarderingsreserve

In de jaarrekening worden de beleggingen in externe vastgoed-, externe infrastructuurfondsen en in het private equity fonds gewaardeerd tegen reële waarde. Aangezien deze fondsen geen frequente marktnotering hebben, dient een herwaarderingsreserve gevormd te worden voor zover de reële waarde van de fondsen de verkrijgingsprijs overtreft.

Overige wettelijke reserves

Van de overige wettelijke reserves heeft een bedrag van 3,8 miljoen euro (2022: 8,9 miljoen euro) betrekking op een wettelijke reserve Wlz en een bedrag van 29,2 miljoen euro (2022: 32,7 miljoen euro) op activering van immateriële vaste activa.

De wettelijke reserve op activering van immateriële vaste activa wordt aangehouden voor het geactiveerde bedrag van de zelf vervaardigde activa.

Bestemmingsreserve

Het CZ Zorgdoorbraak Fonds financiert projecten die een verbetering in de gezondheidszorg aanbrengen. De middelen hiervoor worden afgezonderd in een bestemmingsreserve. Het saldo van rente-inkomsten en de uitgaven aan projecten en management fee is middels de bestemming van het resultaat 2023 onttrokken aan de bestemmingsreserve.

De aansluiting van het eigen vermogen geconsolideerd en enkelvoudig is als volgt te maken:

 

2023

 

2022

    

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.

2.816.504

 

2.729.334

Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars

-1.983

 

-2.437

    

Eigen vermogen volgens de geconsolideerde jaarrekening

2.814.521

 

2.726.897