Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2023

Algemeen

Voor een toelichting op de enkelvoudige jaarrekening wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening en de bijbehorende grondslagen en toelichting. Deze zijn integraal ook van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening.

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2023 als volgt te verwerken:

  • het resultaat deelneming CZ zorgkantoor B.V., onttrekken aan de wettelijke reserve deelnemingen;

  • de ongerealiseerde waardeveranderingen op de beleggingen in externe vastgoedfondsen toevoegen aan de herwaarderingsreserve;

  • het overige resultaat toevoegen aan de statutaire reserve.

De voorgestelde resultaatbestemming is verwerkt in de balans.