Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2023

(x 1.000 euro)

  

2023

  

2022

       

Kasstroom uit operationele activiteiten

      

Resultaat

 

87.624

  

-77.543

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

[2,8]

5.099

  

5.971

 

Afschrijvingen immateriële vaste activa

[1]

4.433

  

2.870

 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op terreinen en gebouwen

[2]

-1.408

  

1.718

 

Waardeveranderingen van beleggingen

[4]

-61.910

  

201.649

 

Mutatie technische voorziening

[13]

-378.177

  

-269.639

 

Mutatie overige voorzieningen

[14]

10.032

  

-15.706

 

Mutatie schulden en overlopende passiva

 

417.269

  

-150.839

 

Mutatie vorderingen en overlopende activa

 

-248.247

  

603.782

 
       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

  

-165.285

  

302.264

       

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

      

Investeringen en aankopen:

      

·       immateriële vaste activa

[1]

-

  

-10.238

 

·       materiële vaste activa

[2,8]

-2.735

  

-4.014

 

·       beleggingen in effecten

[4]

-381.208

  

-422.912

 

·       saldo mutaties deposito’s en andere

      

financiële beleggingen

[4]

-

  

-618.114

 

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen:

      

·       materiële vaste activa

[2,8]

91

  

77

 

·       beleggingen in effecten

[4]

477.119

  

760.887

 

·       saldo mutaties deposito’s en andere

      

financiële beleggingen

[4]

103.820

  

-

 
       

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

  

197.086

  

-294.314

       

Mutatie liquide middelen

  

31.801

  

7.948

Liquide middelen begin boekjaar

  

153.369

  

145.421

       
       

Liquide middelen einde boekjaar

  

185.170

  

153.369