39 Voorzieningen

Voorziening verplichtingen personeelsbeloningen

Het mutatieoverzicht van de voorziening verplichtingen personeelsbeloningen luidt als volgt:

 

VUT-uitkering

 

Jubileum-uitkering

 

Ziekte-kosten-premies

 

Totaal 2023

 

Totaal 2022

          

Stand per 1 januari

2.123

 

3.934

 

27.181

 

33.238

 

48.440

Uitkeringen

-1.491

 

-425

 

-1.100

 

-3.016

 

-3.664

Netto opgenomen in de resultatenrekening

417

 

597

 

9.404

 

10.418

 

-11.538

          

Stand per 31 december

1.050

 

4.106

 

35.485

 

40.640

 

33.238

Voor een bedrag van 3,0 miljoen euro heeft deze voorziening een kortlopend karakter (2022: 3,0 miljoen euro).

De bedragen zoals opgenomen in de resultatenrekening zijn als volgt gespecificeerd:

 

VUT-uitkering

 

Jubileum-uitkering

 

Ziekte-kosten-premies

 

Totaal 2023

 

Totaal 2022

          

Aan het dienstjaar toegerekend

1

 

237

 

875

 

1.113

 

1.719

Interest op de verplichting

49

 

145

 

1.020

 

1.214

 

442

Netto actuarieel resultaat

368

 

215

 

7.508

 

8.091

 

-13.699

          

Totaal begrepen in personeelskosten

417

 

597

 

9.404

 

10.418

 

-11.538

De toegepaste parameters voor de voorzieningen VUT-uitkering, Jubileumuitkering en Ziektekostenpremies zijn:

 

2023

 

2022

    

Discontopercentage m.b.t. voorziening VUT

3,15%

 

3,53%

Discontopercentage m.b.t. voorziening jubileum en ziektekostenpremie

3,17%

 

3,77%

Procentuele toename van salarissen

2,25%

 

2,25%

Indexatie (pre)pensioen

0,50%

 

0,10%

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen bestaan hoofdzakelijk uit voorziene lasten voor langdurig zieken dan wel arbeidsongeschikte medewerkers en voorziene lasten inzake de voorgenomen reorganisatie als gevolg van de sluiting van de servicekantoren per 1 mei 2024. Van deze overige voorzieningen heeft 0,8 miljoen euro een langlopend karakter (2022: 0,3 miljoen euro).