37 Eigen vermogen

Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen luidt als volgt:

 

Herwaar- derings- reserve

 

Overige wettelijke reserves

 

Statutaire reserves

 

Totaal

        

Stand per 1 januari 2022

-

 

39.362

 

2.767.960

 

2.807.322

Mutatie

142

 

2.425

 

-2.567

 

-

Resultaat 2022

-142

 

-230

 

-77.615

 

-77.987

        

Stand per 31 december 2022

-

 

41.557

 

2.687.778

 

2.729.335

Resultaat 2023

124

 

-9.458

 

96.504

 

87.170

        

Stand per 31 december 2023

124

 

32.098

 

2.784.282

 

2.816.505

Herwaarderingsreserve

In de jaarrekening worden de beleggingen in externe vastgoed-, externe infrastructuurfondsen en in het private equity fonds gewaardeerd tegen reële waarde. Aangezien deze fondsen geen frequente marktnotering hebben, dient een herwaarderingsreserve gevormd te worden voor zover de reële waarde van de fondsen de verkrijgingsprijs overtreft.

Overige wettelijke reserves

Van de overige wettelijke reserves heeft een bedrag van 3,8 miljoen euro (2022: 8,9 miljoen euro) betrekking op een wettelijke reserve Wlz en een bedrag van 29,2 miljoen euro (2022: 32,7 miljoen euro) op activering van immateriële vaste activa.

De wettelijke reserve op activering van immateriële vaste activa wordt aangehouden voor het geactiveerde bedrag van de zelf vervaardigde activa.

De wettelijke vereiste solvabiliteit (Solvency Capital Requirement) bedraagt ultimo van het boekjaar 693 miljoen euro[4](2022: 617 miljoen euro). De aanwezige solvabiliteit op basis van Solvency II grondslagen bedraagt 2.865 miljoen euro[4] (2022: 2.719 miljoen euro). De solvabiliteitsratio ultimo 2023 bedraagt voor Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. 414%[4] (2022: 440%).

  • 4 De gerapporteerde aanwezige solvabiliteit, de wettelijke vereiste solvabiliteit (SCR), inclusief opbouw van de SCR en de SCR ratio over 2023 zijn nog niet gedeponeerd bij de toezichthouder. Deze cijfers zijn pas definitief na beoordeling door de toezichthouder.

Voor de berekening van de vereiste solvabiliteit is uitgegaan van het standaardmodel Solvency II inclusief de aanpassingen voor zorgverzekeraars in Nederland. De aanwezige solvabiliteit volgt uit de balans op Solvency II grondslagen. Onder Solvency II wordt deze onderverdeeld in drie zogeheten tiers. Nagenoeg het volledige eigen vermogen van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. is van Tier 1- kwaliteit. Dat wil zeggen dat de aanwezige eigen vermogensbestanddelen volledig in aanmerking komen ter dekking van de wettelijke kapitaalseisen[5]

  • 5 Met uitzondering van de wettelijke reserve in verband met het niet uitkeerbare deel van het eigen vermogen van CZ zorgkantoor B.V. Aangezien deze reserve niet ingezet kan worden om verliezen op te vangen, wordt dit niet meegenomen in het eigen vermogen dat in aanmerking komt voor dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste.

In de onderstaande tabel is de opbouw van de solvabiliteitsratio opgenomen:

(x 1.000 euro)

2023

 

2022

    

Verzekeringstechnisch risico

157.154

 

141.895

Marktrisico

559.143

 

516.561

Tegenpartijrisico

125.334

 

63.817

Diversificatievoordeel

-176.897

 

-131.764

Operationeel risico

27.830

 

26.832

Wettelijke vereiste solvabiliteit (SCR)

692.564

 

617.341

    

Eigen vermogen op basis van BW 2 Titel 9

2.816.504

 

2.729.334

Herwaardering van BW 2 Titel 9 naar Solvency II grondslagen

51.659

 

-1.787

Eigen vermogen op basis van Solvency II grondslagen

2.868.163

 

2.727.547

Waarvan niet beschikbaar ter dekking van de SCR

-2.943

 

-8.830

Aanwezige solvabiliteit

2.865.220

 

2.718.717

    

Solvabiliteitsratio

414%

 

440%

Voor de SCR-risico's wordt verwezen naar de paragraaf over het risicomanagement van de geconsolideerde jaarrekening.