27 Immateriële vaste activa

Het mutatieoverzicht van de immateriële vaste activa luidt als volgt:

Lees meer ›27 Immateriële vaste activa

28 Terreinen en gebouwen

De marktwaarde van de terreinen en gebouwen inclusief technische installaties is bepaald op 28,8 miljoen euro (2022: 26,9 miljoen euro), op basis van een extern uitgevoerde taxatie ultimo 2023 ofwel op basis van de opbrengstwaarde.

Lees meer ›28 Terreinen en gebouwen

29 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. bezit alle aandelen van CZ Zorgverzekeringen N.V., Centrale Zorgverzekeringen NZV N.

Lees meer ›29 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

30 Overige financiële beleggingen

Door alle verzekeraars van CZ groep en daarmee ook door Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A., zijn nagenoeg alle financiële beleggingen ondergebracht in een gezamenlijke assetpool, CZ Beleggingsfonds.

Lees meer ›30 Overige financiële beleggingen

31 Vorderingen uit directe verzekering

Lees meer ›31 Vorderingen uit directe verzekering

32 Overige vorderingen

Over de rekening-courant groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.

Lees meer ›32 Overige vorderingen

33 Materiële vaste activa

Lees meer ›33 Materiële vaste activa

34 Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Lees meer ›34 Liquide middelen

35 Overige overlopende activa

Lees meer ›35 Overige overlopende activa

36 Concentratierisico's activa

Bij de bepaling van het concentratierisico is look through toegepast op de posities opgenomen in de beleggingsportefeuille van CZ Beleggingsfonds en de posities opgenomen in de geldmarktfondsen.

Lees meer ›36 Concentratierisico's activa