21 Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

 

2023

 

2022

    

Beheers- en organisatiekosten

212.444

 

180.848

Distributiekosten

108.215

 

133.034

Kosten voor oninbare vorderingen

38.362

 

13.054

Beheers- en organisatiekosten met betrekking tot acquisitie

32.861

 

27.620

Acquisitiekosten; publicaties en reclame

4.640

 

5.170

    
 

396.521

 

359.725

NN Group N.V. distribueert zorgverzekeringen onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA en treedt daarbij op als tussenpersoon. CZ groep is eigenaar en verzekeringstechnisch risicodrager van deze zorgverzekeringen. Onder de distributiekosten wordt de integrale vergoeding aan NN Group N.V. verantwoord zoals in de distributieovereenkomst is vastgelegd. NN Group N.V. heeft de mogelijkheid voor eigen rekening en risico kortingen vast te stellen. Daarover lopen zij risico en worden geacht deze, naast de overige distributiekosten, te dekken uit de aan hen te verlenen vergoeding. De premie-inkomsten onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA zijn verantwoord onder de verdiende premies.

Het gemiddeld totaal aantal medewerkers bij CZ groep was 2.549 (2022: 2.538). Het totaal aan personele kosten is als volgt in de consolidatie opgenomen:

Personeelskosten

Bedragen x €1

2023

 

2022

    

Commissarisvergoeding

163.330

 

158.189

Remuneratie-/Benoemingscommissie

10.691

 

6.903

Audit-Risk Commissie

7.127

 

10.354

    
 

181.148

 

175.446

Vergoeding Ledenraad

De totale vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de Ledenraad (25 leden) en zitting in de adviescommissie bedraagt 57.000 euro (2022: 59.000 euro).

Bezoldiging Bestuur en Commissarissen

De ten laste van het geconsolideerde resultaat gekomen bezoldiging van de Raad van Commissarissen, die bestaat uit beloning en belastbare onkostenvergoedingen, bedraagt 0,19 miljoen euro (2022: 0,18 miljoen euro).

De beloning luidt als volgt:

Bedragen x €1

2023

 

2022

    

Commissarisvergoeding

163.330

 

158.189

Remuneratie-/Benoemingscommissie

10.691

 

6.903

Audit-Risk Commissie

7.127

 

10.354

    
 

181.148

 

175.446

De bezoldiging van de Raad van Bestuur, die bestaat uit de beloning, belastbare vergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn, bedraagt 0,99 miljoen euro (2022: 0,97 miljoen euro).

WNT-verantwoording

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op CZ groep van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorgverzekeraars, plafond meer dan 1.000.000 verzekerden.

Bij CZ groep, niet zijnde een WNT-instelling, is sprake van intra-groep detachering naar entiteiten met een WNT- verantwoording in de jaarrekening, waarbij het volgende van toepassing is:

  • bij intra-groep detachering is de bezoldiging gebaseerd op de doorbelastingen die voor de WNT als bezoldiging kwalificeren;

  • de feitelijke beloningsgegevens van die betreffende topfunctionarissen zelf zijn terug te vinden in de geconsolideerde jaarrekening van OWM CZ groep U.A.

Het toepasselijk bezoldigingsmaximum in 2023 voor CZ groep is 314.000 euro. Dit geldt naar rato van de duur en/ of omvang van het dienstverband. Voor extern ingehuurde topfunctionarissen geldt eveneens een wettelijk maximum aan de bezoldiging. Daarnaast is een eventuele beëindigingsvergoeding gemaximeerd op één jaarsalaris met een maximum van 75.000 euro.

Voor de voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen is het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum respectievelijk 15% en 10% van het voor de WNT-instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum. De maximale beloningen van de commissarissen zijn derhalve gerelateerd aan de maximum toegelaten bezoldiging van de Raad van Bestuur vermeerderd met beloningen betaalbaar op termijn van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De sectorale bezoldigingscode is door CZ groep onderschreven en is van toepassing op de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de zorgverzekeraars.

Bezoldiging topfunctionarissen: Leidinggevende topfunctionarissen

De leidinggevende topfunctionarissen van CZ groep zijn de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur. De vermelde bezoldiging bij de leidinggevende topfunctionarissen is de enige beloning die zij van CZ groep ontvangen. Salariswijzigingen worden voor de topfunctionarissen toegepast voor zover er ruimte is binnen het vastgestelde beleid op basis van de WNT kaders.

M. Dam is medio 2023 vertrokken als bestuurder vanwege een verschil van inzicht over de wijze waarop CZ groep moet worden bestuurd. Om de continuïteit van het bestuur van CZ groep te borgen is per 1 augustus 2023 M.R.E. Harkema aangesteld als extern interim bestuurder, naast J.G.B. de Groot.

Bij zorgverzekeraars wordt de WNT bezoldiging voor topfunctionarissen vermeld exclusief voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn. Deze component maakt evenmin onderdeel uit van de sectorale bezoldigingsnorm voor zorgverzekeraars.

Raad van Bestuur 2023

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Omvang dienst-verband
(in fte)

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onver- schuldigde betalingen

Uitkering wegens beëindiging dienst- verband

Motivering bij over- schrijding

J.G.B. de Groot

Voorzitter

1/1-31/12

1

314.000

314.000

-

n.v.t.

n.v.t.

M. Dam

Lid

1/1-15/8

1

181.472

195.282

-

75.000

n.v.t.

M.R.E. Harkema

Lid (a.i.)

1/8-31/12

n.v.t.

147.500

147.500

-

n.v.t.

n.v.t.

Raad van Bestuur 2022

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Omvang dienst-verband
(in fte)

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onver- schuldigde betalingen

Uitkering wegens beëindiging dienst- verband

Motivering bij over- schrijding

J.G.B. de Groot

Voorzitter

1/1-31/12

1

304.128

306.000

-

n.v.t.

n.v.t.

M. Dam

Lid

6/6-31-12

1

160.151

175.216

-

n.v.t.

n.v.t.

A.W.L. van Son

Lid

1/1-30/11

1

278.972

280.011

-

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging topfunctionarissen: Toezichthoudende topfunctionarissen

De toezichthoudende topfunctionarissen van CZ groep zijn de voorzitter en overige leden van de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen 2023

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onverschuldigde betalingen

Motivering bij overschrijding

P.J.A.M. Jongstra

Voorzitter

1/1-31/12

54.342

58.884

-

n.v.t.

M.H.P. van Dam

Lid

1/1-31/12

31.039

39.256

-

n.v.t.

C.H. Donkervoort

Lid

1/1-31/12

32.111

39.256

-

n.v.t.

J.W. Jukema

Lid

1/1-31/12

36.273

39.256

-

n.v.t.

G. Prins

Lid

1/1-31/12

35.778

39.256

-

n.v.t.

Raad van Commissarissen 2022

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onverschuldigde betalingen

Motivering bij overschrijding

P.J.A.M. Jongstra

Voorzitter

1/1-31/12

52.276

57.170

-

n.v.t.

M.H.P. van Dam

Lid

1/1-31/12

29.835

38.113

-

n.v.t.

C.H. Donkervoort

Lid

1/1-31/12

31.154

38.113

-

n.v.t.

J.W. Jukema

Lid

1/1-31/12

35.167

38.113

-

n.v.t.

G. Prins

Lid

1/1-31/12

33.662

38.113

-

n.v.t.

Beloningsstructuur Raad van Bestuur

Het belangrijkste doel van het beleid voor de beloningsstructuur van de Raad van Bestuur is om CZ groep in staat te stellen gekwalificeerde en deskundige bestuurders aan te trekken, te motiveren en te behouden. Hiertoe ontvangen de leden van de Raad van Bestuur met een dienstbetrekking een pakket arbeidsvoorwaarden dat in zijn totaliteit concurrerend is met het pakket dat gelijkwaardige instellingen bieden, waaronder andere grote zorgverzekeraars, en bovendien in lijn ligt met hun algemene en specifieke verantwoordelijkheid. De beloningsstructuur is zodanig dat zij de belangen van CZ groep op middellange en lange termijn bevordert. Deze zet daardoor niet aan tot gedrag van bestuurders in hun eigen belang met veronachtzaming van het belang van CZ groep.

De beloning van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van CZ groep wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen, binnen de kaders van het beloningsbeleid en de WNT. Het salaris wordt jaarlijks vastgesteld. Voor alle medewerkers van CZ groep geldt dat op basis van de geleverde prestatie jaarlijks een toeslag op het jaarsalaris kan worden verdiend conform de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van de Nederlandse zorgverzekeraars. De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen wordt door CZ groep nageleefd. Zie ook www.cz.nl/corporate-governance. Voor nadere beschrijving wordt verwezen naar het bestuursverslag van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.

De pensioenpremie wordt voor alle medewerkers van CZ groep op gelijke wijze vastgesteld. Voor medewerkers met een pensioengrondslag boven de 137.800 euro voor 2024 (2023: 128.810 euro), is door Zorgverzekeraars Nederland een collectieve vrijwillige excedentregeling afgesloten bij SBZ Pensioen. De regeling is een beschikbare premieregeling voor een netto pensioen. De verschuldigde bruto premies over het boekjaar worden als kosten verantwoord.

Accountantshonoraria

In het volgende overzicht zijn de honoraria van de externe accountantsorganisatie opgenomen. In deze opgave zijn de honoraria begrepen van alle rechtspersonen, die in de consolidatie van de Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. zijn opgenomen. De honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Honoraria externe accountant

2023

 

2022

    

Onderzoek van de jaarrekening

720

 

520

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

 

-

Andere niet-controlediensten

-

 

-

    
 

720

 

520