27 Immateriële vaste activa

Het mutatieoverzicht van de immateriële vaste activa luidt als volgt:

     

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

 

Totaal 2023

 

Totaal 2022

          

Aanschafwaarde per 1 januari

    

44.327

 

44.327

 

34.089

Cumulatieve afschrijvingen

    

-3.499

 

-3.499

 

-630

Boekwaarde per 1 januari

    

40.828

 

40.828

 

33.459

          

Investeringen

    

-

 

-

 

10.238

Afschrijvingen

    

-4.433

 

-4.433

 

-2.870

          

Boekwaarde per 31 december

    

36.395

 

36.395

 

40.827

          

Cumulatieve aanschafwaarde

    

44.327

 

44.327

 

44.327

Cumulatieve afschrijvingen

    

-7.932

 

-7.932

 

-3.499

          

Boekwaarde per 31 december

    

36.395

 

36.395

 

40.828

          

Afschrijvingspercentage

    

10%

    

De onder concessies, vergunningen en intellectuele eigendom geactiveerde immateriële vaste activa betreffen aangekochte en ontwikkelde software. Voor een bedrag van 29,2 miljoen euro (2022: 32,7 miljoen euro) betreft dit zelf vervaardigde software. De activa worden vanaf het moment van ingebruikname lineair afgeschreven. Voor de zelf vervaardigde activa is een wettelijke reserve aangehouden ter hoogte van het geactiveerde bedrag.