2 Terreinen en gebouwen

Het mutatieoverzicht van de terreinen en gebouwen luidt als volgt:

 

Bedrijfs-gebouwen en terreinen

 

Technische installaties

 

Bedrijfsgebouwen en terreinen
in aanbouw en vooruitbetalingen

 

Totaal 2023

 

Totaal 2022

          

Aanschafwaarde per 1 januari

72.755

 

28.664

 

677

 

102.096

 

100.717

Cumulatieve afschrijvingen

-44.390

 

-24.224

 

-

 

-68.614

 

-66.615

Boekwaarde per 1 januari

28.365

 

4.440

 

677

 

33.482

 

34.102

          

Investeringen

47

 

1.967

 

-510

 

1.504

 

2.939

Desinvesteringen

-325

 

-576

 

-

 

-900

 

-1.560

Afschrijvingen

-590

 

-1.014

 

-

 

-1.604

 

-1.836

Afschrijvingen desinvestering

234

 

576

 

-

 

810

 

1.555

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

-

 

-

 

-

 

-

 

-1.967

Terugnames van bijzondere waardeverminderingsverliezen

1.101

 

307

 

-

 

1.408

 

249

Boekwaarde per 31 december

28.833

 

5.700

 

167

 

34.700

 

33.482

          

Cumulatieve aanschafwaarde

72.477

 

30.057

 

167

 

102.700

 

102.096

Cumulatieve afschrijvingen

-43.644

 

-24.356

 

-

 

-68.000

 

-68.614

          

Boekwaarde per 31 december

28.833

 

5.700

 

167

 

34.700

 

33.482

          

Afschrijvingspercentage

0%-10%

 

3⅓-10%

      

De marktwaarde van de terreinen en gebouwen inclusief installaties bedraagt 35,8 miljoen euro (2022: 33,4 miljoen euro) op basis van een extern uitgevoerde taxatie ultimo 2023 ofwel op basis van de opbrengstwaarde. De kantoorpanden (inclusief installaties) die bij CZ groep zelf in gebruik zijn, vertegenwoordigen een marktwaarde van 35,5 miljoen euro (2022: 33,2 miljoen euro).

Als gevolg van hogere marktwaarden van de panden en technische installaties zijn in totaal 1,4 miljoen euro (2022: 0,2 miljoen euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen teruggenomen. Er zijn in 2023 geen bijzondere waardeverminderingsverliezen doorgevoerd (2022: 2,0 miljoen euro).

De Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft op 27 juni 2023 een koopovereenkomst ondertekend voor de beoogde verkoop van het kantoor aan de Wilhelminastraat en belendende percelen te Sittard. De Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. is tevens voornemens een huurovereenkomst af te sluiten voor de kantoorruimte aan de Wilhelminastraat. Koper dient in staat te zijn gebleken een vastgesteld bestemmingsplan en een onherroepelijke omgevingsvergunning te verkrijgen voor de door haar in procedure gebrachte bouwplan. De feitelijke levering vindt in beginsel plaats binnen 6 weken nadat door de koper een vastgesteld bestemmingsplan en een onherroepelijke omgevingsvergunning is verkregen, doch niet eerder dan 1 juli 2024.