34 Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Lees meer ›34 Liquide middelen

35 Overige overlopende activa

Lees meer ›35 Overige overlopende activa

36 Concentratierisico's activa

Bij de bepaling van het concentratierisico is look through toegepast op de posities opgenomen in de beleggingsportefeuille van CZ Beleggingsfonds en de posities opgenomen in de geldmarktfondsen.

Lees meer ›36 Concentratierisico's activa

37 Eigen vermogen

Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen luidt als volgt:

Lees meer ›37 Eigen vermogen

38 Voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten

De voorziening bestaat ultimo boekjaar uit:

Lees meer ›38 Voorziening voor te betalen uitkeringen ziektekosten

39 Voorzieningen

Het mutatieoverzicht van de voorziening verplichtingen personeelsbeloningen luidt als volgt:

Lees meer ›39 Voorzieningen

40 Schulden uit directe verzekering

De Rekening-courant kostprijsverzekeringen bestaat uit de rekening-courant met Ziektekostenverzekering voor Religieuzen en Missionarissen waarover de kostprijsverzekeringen worden afgewikkeld.

Lees meer ›40 Schulden uit directe verzekering

41 Overige schulden

Over de rekening-courant groepsmaatschappijen en gelieerde rechtspersonen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.

Lees meer ›41 Overige schulden

42 Overige overlopende passiva

Lees meer ›42 Overige overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft enkele subsidie beschikkingen ontvangen voor maximaal 7,8 miljoen euro, daarmee is Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. voor maximaal 7,8 miljoen euro aansprakelijk.

Lees meer ›Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen