21 Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

NN Group N.V. distribueert zorgverzekeringen onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA en treedt daarbij op als tussenpersoon. CZ groep is eigenaar en verzekeringstechnisch risicodrager van deze zorgverzekeringen.

Lees meer ›21 Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

22 Overige technische lasten eigen rekening

De specificatie van de overige technische lasten eigen rekening luidt als volgt:

Lees meer ›22 Overige technische lasten eigen rekening

23 Opbrengsten uit beleggingen

De opbrengsten uit overige beleggingen zijn als volgt gespecificeerd:

Lees meer ›23 Opbrengsten uit beleggingen

24 Beheerkosten en interestlasten

De beheerkosten en interestlasten zijn als volgt gespecificeerd:

Lees meer ›24 Beheerkosten en interestlasten

25 Netto opbrengsten uit beleggingen

Het rendement op het totaal belegd vermogen bedraagt 4,8% (2022: -5,1%).

Lees meer ›25 Netto opbrengsten uit beleggingen

26 Totaal resultaat

De aansluiting tussen het geconsolideerde resultaat en het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekeningen luidt als volgt:

Lees meer ›26 Totaal resultaat

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en/of die leiden tot een ander beeld van de financiële toestand op balansdatum.

Lees meer ›Gebeurtenissen na balansdatum

Enkelvoudige balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

Lees meer ›Enkelvoudige balans per 31 december 2023

Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2023

Lees meer ›Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2023

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2023

Voor een toelichting op de enkelvoudige jaarrekening wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening en de bijbehorende grondslagen en toelichting. Deze zijn integraal ook van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening.

Lees meer ›Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 2023