Visie op zorg

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg maar er zijn uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe, de prijs van zorg stijgt en er is sprake van een personeelstekort. CZ groep richt zich daarom op het realiseren van toekomstbestendige zorg. De zorgvisie van CZ bestaat uit drie overkoepelende thema’s: verantwoord, dichtbij en toekomstbestendig.

Verantwoord
Wij staan voor doelmatige zorg met goede kwaliteit voor de individuele patiënt en met een maatschappelijk aanvaardbare prijs: verantwoorde zorg.

Dichtbij
Wij staan voor persoonlijke zorg. Zorg die wordt gebaseerd op individuele keuzes en waarbij het netwerk van zorgverlening optimaal afgestemd is op de kracht en de wens van de individuele patiënt. Zorg dichtbij.

Toekomstbestendig
Wij staan voor zorg gebaseerd op bewezen effectieve processen die optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die onder meer digitale zorg biedt. Hiermee wordt de zorg beter en/of goedkoper tegen minimaal gelijkblijvende kwaliteit: toekomstbestendige zorg.

We zetten in op de realisatie van onze zorgvisie via onze positie als zorginkoper (we leggen afspraken vast in contracten), als partner in de Duurzame coalities die wij met grotere zorgaanbieders in onze kernregio’s aangaan en met de realisatie van Egidius Zorgconcepten voor oncologische aandoeningen. De resultaten van onze strategische programma’s (bijvoorbeeld Samen beslissen, Regiobeelden en Kwaliteit van zorg) implementeren we in samenwerking met de zorgaanbieders via deze drie routes in het zorgveld.

Inkoop van zorg

CZ groep maakt bij de inkoop van zorg afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit, kosten en beschikbaarheid van hun zorg voor onze verzekerden. Deze afspraken leggen we vast in contracten. Onze inkoopstrategie is een samenspel van enerzijds het aanjagen van innovatie in het zorgveld en anderzijds het scherp maar voldoende inkopen van zorg, zodat we onze zorgplicht voor verzekerden waarborgen.

Van 1, naar 10, naar 100

Voor iedere zorgsector ontwikkelen we een concrete zorgstrategie 2023. We hebben hierin aandacht voor de belangrijkste uitdagingen en knelpunten van de sector, bepalen speerpunten voor de verbetering en leggen mijlpalen vast in een planning. Kenmerkend voor onze aanpak is de focus op opschaling van bewezen oplossingen en/of vernieuwingen. Deze ontwikkelen we van 1 (‘best in class’) naar 10 (verbreding in de regio en optimalisatie), naar 100 (opname in het zorginkoopbeleid). Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop we goede wondzorg in ons inkoopbeleid hebben opgenomen.

Impact van corona in 2020

Zoals wettelijk verplicht, publiceert CZ groep ieder jaar op 1 april het zorginkoopbeleid voor het volgende kalenderjaar. Dit is een belangrijk onderdeel voor de realisatie van onze zorgvisie. In lijn met de afspraken die in het Nederlandse zorgstelsel gelden, krijgen zorgaanbieders vervolgens de gelegenheid om het beleid te bestuderen, zich op eventuele uitvoering ervan voor te bereiden en te bepalen of ze een contract met CZ groep willen afsluiten. We streven ernaar om bij de premiebekendmaking in november de contractering rond te hebben zodat we onze verzekerden tijdig kunnen informeren bij welke zorgverleners ze voor hun zorgvraag terecht kunnen.

In 2020 vond het contracteerproces onder bijzondere omstandigheden plaats. Net voor publicatie van het CZ inkoopbeleid 2021 werd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de coronapandemie uitgeroepen. In Nederland kwam in zeer korte tijd grote druk op de capaciteit van met name ziekenhuizen en ouderenzorg te staan. De reguliere zorg kwam zo goed als tot stilstand. De zorgverzekeraars hebben zich gezamenlijk ingespannen om de financiële onzekerheden en administratieve rompslomp die de coronapandemie voor zorgaanbieders met zich meebracht, zoveel mogelijk weg te nemen en de continuïteit van het zorgaanbod voor onze verzekerden te waarborgen. Zo zijn er voorschotten uitbetaald en afspraken gemaakt over versnelde uitbetaling van declaraties. Vervolgens zijn regelingen voor Continuïteitsbijdragen (‘CB-regelingen’) opengesteld waarmee zorgaanbieders gecompenseerd werden voor meerkosten door corona (zie het hoofdstuk Impact van corona voor meer informatie).

De impact van de coronapandemie op het inkoopproces 2021 bij instellingen – zoals ziekenhuizen, ouderenzorgaanbieders en GGZ – is groot. Er heerst aanzienlijke onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie. Het is onduidelijk hoe lang de ‘tweede coronagolf’ aanhoudt, of er in 2021 nog een derde of vierde golf volgt en wat de effectiviteit van vaccinatie is. Dit zet veel vraagtekens bij de financiële uitgangspunten van het contract die gebaseerd zijn op inschattingen van de zorgvraag, de zorgproductie en de zorgkosten. De zorgverzekeraars zijn daarom door de ziekenhuizen gevraagd om voor 2021 het contract van 2020 te continueren en hiernaast opnieuw regelingen te ontwikkelen. De afspraken hierover zijn op overkoepelend niveau gemaakt tussen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland. Met GGZ- en ouderenzorgaanbieders lopen de gebruikelijke gesprekken over de inhoud van nieuwe contracten, waarbij het opvangen van coronazorg als onderdeel van reguliere zorg wordt meegenomen.

Op het inkoopproces van andere zorgaandachtsgebieden – zoals huisartsenzorg, fysiotherapie en farmacie – was de impact van de pandemie kleiner. Het normale proces met aanbieding van het contract is gevolgd en grotendeels afgerond aan het einde van 2020. Wel merkten we dat veel zorgaanbieders vragen hadden over het tarief in samenhang met de mogelijkheid dat er vanwege het coronavirus wellicht minder zorg zou worden verleend. Hier hebben we het gesprek over gevoerd en is waar nodig rekening mee gehouden in de contractering.

Contractering 2021

Voor 2021 ligt ons contracteerpercentage op 94,5 procent. Dit betreft het aandeel gecontracteerde zorgaanbieders ten opzichte van de aangeboden contracten. We bieden niet iedere zorgaanbieder een contract aan. Aan onze contracten verbinden we onder meer kwaliteitseisen in het belang van de verzekerden. 

Duurzame coalities

In gebieden waar veel CZ-verzekerden wonen, streven we ernaar om met de grotere zorgaanbieders van de regio (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging) te komen tot Duurzame coalities. Deze vernieuwende, intensieve manier van samenwerking tussen CZ groep als zorgverzekeraar en individuele zorginstellingen als zorgleveranciers is gebaseerd op de gedachte van ‘co-makership’. Het heeft tot doel om boven individuele belangen van partijen uit te stijgen en voor de lange termijn samen de zorg voor een regio te verbeteren. Dit vraagt om wederzijds langetermijnbetrokkenheid en -vertrouwen.

In 2019 waren we de eerste zorgverzekeraar die een tienjarenovereenkomst heeft gesloten met een ziekenhuis. In 2020 sloten wij duurzame coalities met nog eens drie ziekenhuizen (waaronder het Elkerliek Ziekenhuis) en twee GGZ-organisaties. Met deze zorgorganisaties is een meerjarige overeenkomst afgesloten waar de productieprikkel uit is gehaald. Dit helpt om op een andere manier zorg te gaan leveren, zoals zorg aan

huis in plaats van een polikliniekbezoek. Dankzij de meerjarige overeenkomst is er ruimte om te experimenteren en te leren, ook van elkaar. Voor 2021 hebben we geen concrete ambitie om het aantal Duurzame coalities uit te breiden. We richten ons op de verbeterinitiatieven die in de verschillende coalities actief zijn en op het meten van de inhoudelijke resultaten.

Egidius zorgconcepten

CZ groep stuurt op de inzet van gecentraliseerde expertzorg voor oncologische zorg wanneer (delen van) behandelingen aantoonbaar beter worden uitgevoerd door hooggespecialiseerde zorgverleners. Om de betrokken patiënten goed te begeleiden in hun totale zorgpad hoort hier nauwe samenwerking bij tussen huisartsen, ziekenhuizen en expertcentra in regionale netwerken. In Egidius Zorgconcepten worden de regionale netwerken van bepaalde aandoeningen door CZ groep met elkaar verbonden. Hierdoor kunnen zij informatie uitwisselen en van elkaar leren. Zodat gespecialiseerde zorg van het hoogste niveau wordt gerealiseerd. Dit komt ten goede van zowel onze verzekerden als van alle andere patiënten die deze zorg nodig hebben.

Voor prostaatkankerzorg is al een organisatie opgericht die de landelijke verbinding tussen de bestaande netwerken tot stand heeft gebracht. We werken momenteel aan de oprichting van netwerken op het gebied van maag- en slokdarmkanker en blaas- en nierkanker.