CZ groep en duurzaamheid

Met de uitvoering van de basisverzekering zetten we ons in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Dat is onze voornaamste taak en een belangrijke maatschappelijke opdracht. Zorg voor mens en maatschappij ligt in het hart van onze organisatie en medewerkers besloten.

Onze aandacht voor maatschappelijke thema’s beperkt zich niet tot zorg maar strekt zich ook uit naar thema’s als welzijn, klimaat, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Daarom dragen we met onze strategie en bedrijfsvoering daar waar mogelijk bij aan positieve ontwikkelingen voor mens, milieu en maatschappij en proberen we eventuele negatieve impact zoveel mogelijk te voorkomen. Dit past bij ons en bij onze verantwoordelijkheid als organisatie van openbaar belang in Nederland. Bovendien past het bij de verwachtingen van onze verzekerden, zakelijke klanten en andere belanghebbenden.

Ons duurzaamheidsbeleid

Wij voeren een expliciet duurzaamheidsbeleid dat onderdeel uitmaakt van onze strategie (zie het CZ waardecreatiemodel) en dat is gekoppeld aan de ‘United Nations Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Zij bieden een kader waarbinnen wij een plek kunnen geven aan zowel de toegevoegde waarde van onze kernactiviteiten (toegang tot zorg verzekeren) als de verantwoordelijkheid die wij nemen voor algemene bedrijfsvoering (onder meer werkgeverschap, footprint en investeringen). Wij onderschrijven alle SDG’s maar vinden het belangrijk om in ons duurzaamheidsbeleid te focussen op die SDG’s waarop we de meeste impact kunnen hebben.

We werken via verschillende invalshoeken aan het realiseren van impact op de SDG’s: vanuit onze rol als zorgverzekeraar (impact in het zorgveld, relatie met verzekerden, werkgevers en andere belanghebbenden), ons werkgeverschap (verantwoordelijkheid richting medewerkers), onze inkooprol (impact via de keten) en via onze beleggingen (maatschappelijk verantwoord beleggen).

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Het doel ‘Goede gezondheid en welzijn’ hangt direct samen met onze kerntaak om zorg in Nederland toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Wij zorgen er via passende zorgverzekeringen voor dat verzekerden toegang hebben tot kwalitatief goede en doelmatige zorg. Wij verzorgen de juiste service en begeleiding en sturen vanuit onze zorginkooprol op een toekomstbestendige inrichting van het zorglandschap en zorg die aansluit bij de behoeften van de patiënt.

SDG 8 Waardig werk en economische groei

‘Waardig werk en economische groei’ hangt direct samen met onze kerntaak. We hebben een duidelijke visie op de inrichting van het zorglandschap van de toekomst en we maken ons hard voor innovatie in zorg en zorgkostenbeheersing (zorg is één van de grootste uitgaveposten in de overheidsbegroting). Wij zijn een grote werkgever en werken als leverancier van collectieve ziektekostenverzekeringen nauw samen met tal van andere werkgevers aan de duurzame inzetbaarheid van Nederlandse werknemers.

SDG 1 Einde aan armoede

‘Einde aan armoede’ raakt onze inzet om mensen met multiproblematiek verder te helpen. Veel mensen die kampen met een veelvoud aan problemen komen met klachten in de zorg terecht terwijl de onderliggende oorzaak (bijvoorbeeld schulden) niet opgelost wordt. Door Samenwerking over de stelsels (SOS) van zorg en welzijn heen kunnen deze mensen goed geholpen worden. Wij nemen hier het voortouw in en werken aan concrete verbeteringen.

SDG 13 Klimaatactie

‘Klimaatactie’ verwoordt ons commitment om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving. Een belangrijk thema want onderzoek en praktijk tonen aan dat klimaatverandering significante gezondheidsproblemen veroorzaakt. In onze bedrijfsvoering en (financieel) ketenbeheer zetten we in op beheersing van negatieve gevolgen en de ondersteuning van de transitie naar een duurzamere samenleving.

Mijlpalen 2020-2023

In 2020 hebben we ons duurzaamheidsbeleid uitgewerkt in een concrete Routekaart naar 2023. Een eerste belangrijke oplevering daarvan was de vernieuwing van ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (geïmplementeerd in december 2020) waarin de OESO-richtlijnen zijn geïntegreerd. Vervolgstappen zijn de verdere bijdrage aan de doelen van de Green Deal Zorg, de uitwerking van een beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, de actualisatie van ons milieubeleid (met implementatie van de CO2 Prestatieladder) en verdere inzet op arbeidsparticipatie en inclusie.