Onze omgeving

CZ groep wil de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk houden, voor onze klanten én voor Nederland. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken we samen met andere partijen die actief zijn in zorg en welzijn.

Overleg met stakeholders

Op basis van een stakeholderanalyse identificeren wij als meest belangrijke stakeholders voor CZ groep de partijen zoals opgenomen in het figuur. In onze analyse zijn impact, wederzijdse beïnvloeding en juridische, financiële en operationele verantwoordelijkheden meegewogen. Wij onderhouden met onze stakeholders structureel contact door het jaar heen (zie de bijlage Stakeholderdialoog) en nemen deze dialogen mee als input voor onze langetermijnstrategiebepaling (waardecreatie) en -realisatie. Waar mogelijk betrekken wij stakeholders concreet bij ons beleid, zoals met Patiëntenparticipatie. Ook consulteren we hen bij het vaststellen van de onderwerpen waarover wij jaarlijks verslag doen (zie de bijlage Materiële thema’s CZ groep).

Patiëntenparticipatie

Voor de verhoging van de kwaliteit en patiëntgerichtheid van zorg betrekken wij actief patiënten bij de totstandkoming van ons zorginkoopbeleid op specifieke zorgaandachtsgebieden. Hun ervaringen met een eventuele ziekte en/of beperking, met behandelingen en eventueel herstel brengen waardevolle inzichten voor zowel onze organisatie als het zorgveld. We werken sinds meerdere jaren nauw samen met diverse cliënten- en patiëntenorganisaties en we betrekken onze Ledenraad - conform het in 2020 ontwikkelde Ledenraad Reglement - bij ons inkoopbeleid. De wijze waarop wij Patiëntenparticipatie in de praktijk toepassen, hebben we vastgelegd in het Verantwoordingsdocument Patiëntenparticipatie dat op onze website in te zien is. In 2020 werkten wij onder meer samen met Zorgbelang Nederland, de ProstaatKankerStichting, Diabetesvereniging Nederland en de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS). In totaal betrokken we 61 organisaties. Hun inbreng varieert van raadplegen en adviseren tot coproductie van een inkoopbeleid.

 

2020

2019

Ambitie 2021

Betrekken van patiëntenorganisaties

61

61

Aansluitend op zorginkoopbeleid