Gepersonaliseerde zorg

Zorg moet dicht bij een patiënt staan. Waar dit aan de ene kant betekent dat we zorg letterlijk het liefst zo dichtbij mogelijk organiseren, betekent het aan de andere kant dat zorg goed op de individuele keuzes van de patiënt moet zijn afgestemd: gepersonaliseerde zorg.

Niet de ziekte of aandoening moet centraal staan in de behandeling, maar de persoonlijke wensen, voorkeuren en eigenschappen van de patiënt. Want goede zorg staat of valt bij hoe de patiënt de zorg en het resultaat ervaart. Nog te vaak wordt de patiënt onvoldoende betrokken in het zorgproces, terwijl 98% van de patiënten samen met hun zorgverlener wil beslissen welke zorg het beste bij hen past. Ook kan er meer rekening gehouden worden met de specifieke biologische kenmerken van een patiënt. Op basis van bijvoorbeeld bloedafnames en/of scans kan voorspeld worden hoe goed een bepaalde behandeling zal aanslaan. Met het programma My Best Treatment stimuleert CZ groep het gebruik van ICT-toepassingen zoals decision support systems en artificial intelligence en methoden als advanced diagnostics. Ook werken we aan de verdere inbedding van ‘Samen Beslissen’ in zorgpaden.

Samen Beslissen

Met het stimuleren van de implementatie van Samen beslissen in zorgpaden stuurt CZ groep op meer gepersonaliseerde zorg. Door de behandelwensen van een patiënt een rol in de behandelkamer te geven – in het gesprek tussen arts en patiënt – wordt de zorg beter afgestemd op het persoonlijke resultaat dat past bij de patiënt. Patiënten zijn niet alleen beter geïnformeerd, zij zijn ook tevredener over de behandeling, therapietrouwer en ervaren minder keuzestress.

Tijdens onze kwaliteitsgesprekken met de ziekenhuizen is Samen beslissen in de afgelopen jaren een vast agendapunt geworden. In de contracten worden resultaatafspraken vastgelegd. Samen met de Patiëntenfederatie Nederland en andere koepels, streven we ernaar dat Samen beslissen de standaard werkwijze wordt. Eind 2020 was bij 73 procent van de ziekenhuizen in onze kernregio’s bij minstens zes zorgpaden Samen beslissen ingevoerd. Onze ambitie voor 2024 is dat in de ziekenhuizen álle gesprekken over behandelkeuzes volgens de principes van Samen beslissen worden uitgevoerd. Om dat te bereiken blijven we ziekenhuizen, zorgverleners én onze verzekerden motiveren, faciliteren en uitdagen. Bovendien breiden we Samen beslissen ook uit naar andere sectoren, zoals de huisartsenzorg en GGZ. Samen beslissen vraagt een andere rol van de zorgverlener en van de patiënt. Daarom hebben we voor patiënten in 2020 spiekbriefjes ontwikkeld waarmee ze zich kunnen voorbereiden op verschillende soorten gesprekken met artsen. Zo’n spiekbriefje geeft houvast en helpt de patiënt om problemen beter te verwoorden. Hiernaast stellen we voor onze verzekerden digitale keuzehulpen gratis beschikbaar op onze website.

My Best Treatment

Binnen ons programma ‘My Best Treatment’ combineren we ‘Samen Beslissen’ met gepersonaliseerde geneeskunde. In verschillende pilots werken we met partners aan implementatie ervan. Zo werken we aan een nieuwe gepersonaliseerde keuzehulp voor borstkankerpatiënten, waarmee de adjuvante behandeling beter afgestemd kan worden op de specifieke gezondheidssituatie en wensen van de patiënt. Voor deze keuzehulp is een Nederlands predictiemodel ontwikkeld dat een accurate inschatting kan geven van de overlevingskans van de individuele patiënt. Ook helpt de keuzehulp de patiënt om de voor- en nadelen van de adjuvante behandeling, waaronder de bijwerkingen, beter af te wegen op de persoonlijke situatie. Door de coronacrisis heeft de voortgang van de pilot enige vertraging opgelopen maar niettemin zijn stappen gezet en werken we hier in 2021 verder aan.

We hebben in 2020 het voortouw genomen om moleculaire diagnostiek voor patiënten met niet-kleincellige uitgezaaide longkanker te verbeteren. Niet iedere patiënt heeft toegang tot deze diagnostiek. Om ervoor te zorgen dat iedere patiënt dezelfde kansen krijgt en hoogwaardige diagnostiek wordt geleverd, zijn we pilots gestart waarbij de moleculaire diagnostiek is ondergebracht bij gespecialiseerde centra. Het is de bedoeling dat patiënten met niet-kleincellige uitgezaaide longkanker die bij een ander ziekenhuis komen, worden doorverwezen naar een gespecialiseerd ziekenhuis voor DNA-diagnostiek.

In de Limburgse Mijnstreek zijn we gestart met een pilot om te onderzoeken of een genetisch paspoort kan bijdragen aan het beter inzetten van antidepressiva. Door het DNA uit wangslijmvlies te analyseren, kan een patiënt meteen de juiste middelen en juiste dosering krijgen. Dit zorgt naar verwachting voor een betere effectiviteit van de antidepressiva. Daarmee levert het veel winst op in kwaliteit van leven en welzijn voor de patiënt.