Strategie CZ 2025

CZ groep wil snel en flexibel in kunnen spelen op de veranderende wereld. In onze strategie ‘CZ 2025’ houden wij rekening met relevante trends en ontwikkelingen in het zorgveld, de financiële dienstverlening en de samenleving in de breedte. Wij zetten de komende jaren verder in op digitalisering en innovatie en we sturen concreet op impact.

Onze opdracht

Als zorgverzekeraar zonder winstoogmerk willen wij onze verzekerden de best mogelijke zorg tegen de laagst mogelijke premie bieden. Hierbij hebben wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan goede en toegankelijke zorg. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Onze strategie

Bij de uitvoering van onze opdracht hebben wij de ambitie om de meest waardevolle, innovatieve en begeleidende zorgverzekeraar te zijn. Dit vertalen we concreet in zes strategische doelen:

 1. 24x7 Service & gemak
  We streven naar enthousiaste klanten die ons aanbevelen aan derden door de positieve ervaring die ze met onze dienstverlening hebben. We werken aan het bieden van een altijd actueel inzicht in alle verzekeringszaken (24x7) en directe, gepersonaliseerde service die volledig aansluit op de wensen en behoeftes van onze klanten.

 2. Persoonlijke begeleiding
  We werken aan het aanbieden van impactvolle gezondheidsdiensten bij het vinden, organiseren en krijgen van de best passende zorg. We ondersteunen onze verzekerden bij vergroten van de eigen regie op hun positieve gezondheidsdoelen.

 3. Stabiele premie
  We streven ernaar om ieder jaar onze verzekerden een zo stabiel mogelijke premie te bieden die concurrerend is in de markt en financieel verantwoord.

 4. Toekomstbestendige zorg
  Wij streven ernaar bij te dragen aan toekomstbestendige zorg in Nederland door in het zorgveld te sturen op efficiënte processen, beheersing van de zorgkostenstijging en focus op gepersonaliseerde, doelmatige zorg.

 5. Behoud marktaandeel
  Om onze doelen te kunnen realiseren, streven we naar behoud van ons marktaandeel en daarmee het behoud van onze positie als bepalende speler in het (zorg)veld.

 6. Financieel gezond
  We streven als organisatie naar een gezonde solvabiliteit met gepast rendement en zijn scherp op de beheersing van onze organisatiekosten.

De terreinen waarop en de mate waarin wij onze strategische doelen in 2020 realiseerden, presenteren we in de hoofdstukken Realisatie en Financieel. De wijze waarop onze strategische doelen resulteren in impact en bijdragen aan de UN Sustainable Development Goals laten we zien in het CZ Waardecreatiemodel en lichten we verder toe in de Connectiviteitstabel.

Vooruitblik

Op de korte termijn zal het verloop van de coronapandemie nog een belangrijk aandachtspunt in onze dagelijkse activiteiten zijn. We zijn gesprekspartner voor het zorgveld, in de zorgverzekeringsbranche en voor de regionale en landelijke overheid. Naast onze ondersteunende rol richting zorgaanbieders in de opvang van de crisis richten we onze aandacht op de structurele organisatie van coronagerelateerde zorg naast de reguliere en planbare zorg. Hierbij begeleiden wij onze verzekerden op de best mogelijke manier naar de zorg die zij nodig hebben.

Gedurende de coronacrisis zijn wij onze (middel)langetermijnstrategie niet uit het oog verloren. De omstandigheden die de crisis met zich meebracht, bevestigden het belang van de door ons gekozen route naar 2025. Duurzame coalities, digitalisering en innovatie zijn centrale begrippen hierin. We werken via al deze terreinen aan betere zorg tegen lagere kosten. Onder meer met een scherp inkoopbeleid, door het stimuleren van zorg op afstand en met de implementatie van meer persoonsgerichte zorg. Regiobeelden nemen een belangrijke plek in ons totale zorgbeleid in. Met co-makership werken we samen met partijen uit het zorgveld in duurzame coalities aan het innoveren van zorgprocessen.

Het verder digitaliseren van onze service- en declaratieprocessen vormt een belangrijk intern speerpunt in de komende jaren. Hierbij hoort ook de juiste aandacht voor onze medewerkers. Enerzijds opdat zij in de digitaliserende werkomgeving mee blijven komen, anderzijds omdat hun werk verandert en soms zelfs verdwijnt. Wij ondersteunen hen zo veel mogelijk bij het van waarde blijven op de arbeidsmarkt en stimuleren persoonlijke ontwikkeling.

Als verzekeraar spelen we verder in op de verschuivingen die we zien in de zorgverzekeringsmarkt. Op de consumentenmarkt zien we een nieuwe generatie opkomen met een andere kijk op het afdekken van risico’s en een behoefte aan vernieuwende verzekeringsproducten. Tegelijkertijd is er een grote groep mensen die moeilijk mee kan komen in alle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de maatschappelijk verwachte zelfredzaamheid. Wij willen er voor alle verzekerden zijn en houden hier in ons product- en dienstenaanbod zoveel mogelijk rekening mee. Op de zakelijke markt verdiepen we onze toegevoegde waarde in gezondheidsmanagement voor werkgever en werknemer. We werken met hen onder meer aan eigen regie hebben over je gezondheid, gezond werken en vitaal zijn en blijven.