Impact via de keten

Wij hebben de mogelijkheid om via (zorg)inkoop en onze leveringsvoorwaarden duurzaamheid in de keten te stimuleren. Wij zetten hierop in door in het zorgveld de Green Deal Zorg te ondersteunen. Hiernaast werken we aan een CZ-beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Green Deal Duurzame Zorg

In oktober 2019 ondertekenden we de Green Deal Zorg 2.0. Hiermee onderstreepten we onze betrokkenheid bij de verduurzaming van het zorgveld. De pijlers van de Green Deal Zorg zijn: het terugdringen van de CO2-emissie van de zorgsector, het bevorderen van circulair werken, het terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater en het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

Bij het ondertekenen van de Green Deal Zorg hebben we aangegeven dat onze focus – in lijn met onze kerntaak – ligt op het bevorderen van doelmatige zorg, het voorkomen van verspilling van medicijnen en hulpmiddelen en het dichtbij huis organiseren van zorg (soms zelfs thuis met Digitale zorg). Dit is in de uitgangspunten van ons inkoopbeleid op verschillende zorgaandachtsgebieden meegenomen. Hiernaast vragen we in onze Duurzame coalities aandacht voor duurzame bedrijfsvoering en klimaatdoelen. 

Tot slot dragen we bij door in de farmaceutische productie- en leveranciersketen het belang van verantwoorde bedrijfsvoering te benadrukken. Vanaf 2018 werken we daarom met een duurzaamheidsverklaring voor de leveranciers van geneesmiddelen die vallen binnen ons preferentiebeleid en zijn we betrokken bij verschillende initiatieven die de farmaceutische industrie aanzetten tot verbeteringen. In dit kader hebben we ook in ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen uitdrukkelijk aandacht voor de sector en ondersteunen we onder meer het ‘Access to Medicine’-initiatief.

Mijlpalen 2020-2021

In 2020 hebben we proactief de samenwerking met andere zorgverzekeraars opgezocht binnen onze koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voor het vergroten van onze impact. In 2020 is het gezamenlijke commitment van de branche vastgesteld. Dit ligt in lijn met de betrokkenheid van CZ groep, zoals bij ondertekening in 2019 vastgelegd. Ook zijn binnen ZN de vier pijlers van de Green Deal verder verkend en bepalen we nu met elkaar op welke vlakken de zorgverzekeraarsbranche in 2021 de meest relevante bijdrage kan leveren. Naar verwachting levert dat in het eerste kwartaal van 2021 concrete focuspunten op waar ook CZ groep een bijdrage aan zal leveren. Zelf zullen wij in 2021 in ieder geval de aandacht voor duurzaamheid in ons zorginkoopbeleid verder verbreden naar meerdere zorgaandachtsgebieden. De doelstellingen van de Green Deal Zorg nemen we daar als uitgangspunt in mee.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

In 2020 hebben we de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van een beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Hiervoor hebben we onze concern-leveranciers in kaart gebracht en eerste analyses gemaakt op sectoren en investering. We werken in 2021 concrete activiteiten uit waarmee we verduurzaming in onze leveranciersketen stimuleren, tot afspraken komen over verbeteringen en positief bijdragen aan maatschappelijke initiatieven gericht op onze focus-SDG’s. Aandachtspunten in ons MVI-beleid zullen zijn gezondheid, innovatie, arbeidsparticipatie, circulariteit en klimaatactie.