Verzekeringen en premie

Ons aanbod bestaat uit basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen voor consumenten. Daarnaast kunnen werkgevers bij CZ groep terecht voor collectieve zorgverzekeringen en ondersteuning bij het vormgeven van bedrijfszorgactiviteiten. We vinden het belangrijk dat onze producten begrijpelijk zijn, toegevoegde waarde bieden en passen bij de klant.

         

       

In 2020 was het marktaandeel van CZ groep 22 procent (2019: 20 procent). In de overstapperiode van 2020 naar 2021 nam ons verzekerdenbestand met circa 88.000 verzekerden af. We zien dat met name de digitale en innovatieve verzekeringen (CZdirect en Just) groeien en dat de restitutiepolissen (NN, OHRA en CZ Zorgkeuzepolis) minder in trek zijn. De mate waarin consumenten ons als een betrouwbare zorgverzekeraar aanmerken, ligt in 2020 op 35 procent. Een positief resultaat, gezien het feit dat de imagometing breed onder consumenten wordt uitgezet en antwoorden registreert van zowel niet CZ-verzekerden als CZ-verzekerden, evenals van zorggebruikers en niet-zorggebruikers. Het gemeten percentage ligt in lijn met de ambitie die wij hebben en die we willen vasthouden naar 2021 toe. Omdat we de onderzoeksmethodiek het afgelopen jaar hebben aangepast, is de uitkomst van 2020 niet vergelijkbaar met de meting van het voorgaande jaar.

Ontwikkeling in ons aanbod

Net als het voorgaande jaar boden wij in 2020 onder het label CZ twee naturapolissen aan (CZ Zorgbewustpolis en CZ Zorg-op-maatpolis) en de een restitutiepolis (CZ Zorgkeuzepolis). Met CZdirect brengen we een voordelige online zorgverzekering op de markt en met Just een innovatieve zorgverzekering aan. Just richt zich op een groeiende groep mensen die digitaal georiënteerd is en open staat voor een nieuwe manier van zorg verzekeren. De aanvullende verzekering ‘Just Live’ verzekert alleen de échte risico’s. De ondersteunende diensten van Just worden in de vorm van apps aangeboden. Zo introduceerden we eind 2019 speciaal voor Just-verzekerden het online videoconsult met een huisarts via de dienst App de dokter en voegden we hier in 2020 App de Fysio aan toe. Met deze laatste app kunnen verzekerden een volledig fysiotherapietraject volgen, inclusief videoconsult, behandelplan, video’s met oefeningen en chatmogelijkheid met de fysiotherapeut.

Naast het gemak en de service voor onze Just-verzekerden, sluiten de ondersteunende diensten ook aan bij onze visie op de toekomst van zorg en dragen ze bij aan het oplossen van uitdagingen die we hebben met het toegankelijk houden van zorg. In het afgelopen jaar waarin de coronapandemie de zorg ernstig verstoorde, werd dit laatste eens te meer bewezen. Zo hebben we de techniek van App de dokter onder de noemer Medicoo succesvol in kunnen zetten voor alle verzekerden van CZ groep in Zeeland.

Ontwikkeling van de premie

CZ groep streeft naar een zo stabiel mogelijke premieontwikkeling. Wij hebben geen winstoogmerk. Positieve resultaten gebruiken we om onze reserves op peil te houden en zetten we als het kan in om de noodzakelijke premiestijging te beperken. We letten hiernaast goed op de kosten die wij als organisatie maken.

Voor 2020 kon CZ groep de premie van de basisverzekering lager vaststellen dan in 2019 (-3,85 euro per maand, CZ Zorg-op-Maatpolis). Dit was mogelijk door onder meer de wettelijke daling van de collectiviteitskorting. Met hierbij een inzet van overreserves bleef de premie onder de kostprijs.

In het najaar van 2020 hebben we voor 2021 een hogere premie moeten vaststellen (+8,65 euro per maand, CZ Zorg-op-Maatpolis). Deze stijging is voornamelijk gebaseerd op de verwachte hogere zorgkosten door loon- en prijsstijgingen in de zorg, de toenemende mogelijkheden van dure specialistische geneesmiddelen en de toenemende zorgvraag, onder meer door vergrijzing. Het financiële effect van de coronapandemie is niet in de premiestelling meegenomen. We hebben 105 miljoen euro vanuit de reserves ingezet om de premiestijging te beperken en verwachten op basis van het financieel resultaat over 2020 de inzet van reserves te kunnen continueren (zie voor meer informatie het hoofdstuk Financieel).

 

2020

2019

Ambitie 2021

Zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de premie

Realiseren van premiebeleid

Organisatiekosten binnen begroting

< Begroting