Financiële resultaten 2020

In 2020 heeft de coronapandemie grote invloed gehad op het financiële resultaat van CZ groep. Enerzijds hebben we dit verslagjaar te maken met hoge coronagerelateerde zorgkosten en de uitvoering van diverse financiële regelingen voor zorgaanbieders. Anderzijds is er sprake van lager uitvallende kosten voor reguliere zorg. Via de Catastroferegeling van de Zorgverzekeringswet ontvangen we een substantiële bijdrage voor de compensatie van pandemiegerelateerde kosten. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de lager uitvallende kosten voor niet-pandemiegerelateerde zorg.

Financieel resultaat

In 2020 groeide onze omzet naar 11.068 miljoen euro (2019: 10.313 miljoen euro). Ons financieel resultaat voor 2020 komt in totaal positief uit op 174 miljoen euro (2019: 119 miljoen euro). Het technisch resultaat als uitvoerder van de verplichte verzekering tegen ziektekosten vanuit de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) bedraagt 49 miljoen (2019: 5 miljoen euro). Het technische resultaat vanuit de aanvullende verzekering bedraagt 77 miljoen (2019: -20 miljoen euro). Het overige technisch resultaat bedraagt 1 miljoen (2019: -1 miljoen euro). Onze beleggingen genereerden in 2020 een positief resultaat van 45 miljoen euro (in 2019: 134 miljoen euro). Het positieve resultaat op de basisverzekering wordt mede veroorzaakt door de bijdrage vanuit de Zorgverzekeringsfonds in het kader van de Catastroferegeling van de Zorgverzekeringswet. Deze regeling voorziet in de gedeeltelijke compensatie van zorgverzekeraars wanneer de kosten van een pandemie boven een vastgestelde grens uitkomen – wat in 2020 het geval was – en houdt daarbij geen rekening met lager uitvallende kosten voor niet-pandemiegerelateerde zorg. Het positieve resultaat op de aanvullende verzekering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door wegvallen van de zorg als gevolg van de coronapandemie.

Het financieel resultaat leidt tot een solvabiliteitsratio van 160 procent (2019: 154 procent)*. Het Eigen Vermogen is met 174 miljoen euro toegenomen. De toegenomen reserves zullen in de komende jaren ten goede blijven komen aan onze verzekerden; hetzij via investeringen in de zorg, hetzij via het beperken van de te verwachte premiestijging.

Het complete overzicht van de jaarcijfers is terug te vinden in de geconsolideerde jaarrekening 2020.

Verkorte opstelling resultaat CZ groep

(x 1.000.000 euro)

2020

2019

Premies en bijdragen

11.068

10.313

Wijziging voorziening lopende risico's

40

-65

Toegerekende beleggingsopbrengsten

-2

1

Uitkeringen ziektekosten

-10.633

-9.872

Bedrijfskosten

-349

-389

Overige technische baten/lasten

3

-2

Verzekeringsresultaat

127

-14

Beleggingsopbrengsten

45

134

Toegerekende beleggingsopbrengsten

2

-1

Totaal financieel resultaat

174

119

* Het gerapporteerde Eigen vermogen, Vereist vermogen (SCR) en SCR Ratio over 2020 zijn nog niet gedeponeerd bij de toezichthouder. Deze cijfers zijn pas definitief na beoordeling door de toezichthouder.

Premies en bijdragen

In 2020 ontving CZ groep meer premie van verzekerden dan in 2019. De stijging is veroorzaakt door een groter aantal premiebetalers, een gemiddeld lagere premie en gemiddeld hogere bijdragen van het Rijk. In de bijdragen zijn de bedragen opgenomen ter compensatie van de coronapandemie en is tevens het netto effect van de solidariteitsregeling in mindering gebracht. Dit effect bedraagt voor CZ groep negatief 22,9 miljoen euro. De gemiddelde premies en bijdragen per verzekerde in 2020 bedroegen 2.952 euro (2019: 2.935 euro).

Wijziging voorziening lopende risico’s

Jaarlijks dient een voorziening voor lopende risico’s gevormd te worden als door het niet-kostendekkend aanbieden van de premie negatieve resultaten op (collectieve) verzekeringscontracten voor het volgende jaar worden verwacht. De voorziening ultimo 2019 ter grootte van 145 miljoen euro is in 2020 geheel vrijgevallen. De toevoeging ultimo 2020 bedraagt 105 miljoen euro. Hierbij is rekening gehouden met een voorcalculatorisch negatief resultaat voor 2021 als gevolg van de coronapandemie.

Uitkeringen ziektekosten

De uitkeringen voor ziektekosten namen toe met 7,7 procent.  Door een hoger aantal verzekerden, in combinatie met  de groei van de zorgkosten in Nederland, zijn de totale uitkeringen ziektekosten gestegen. In 2020 is dit bedrag per verzekerde 2.836 euro (2019: 2.810 euro).

Bedrijfskosten

Onze bedrijfskosten namen in 2020 af met  40 miljoen euro tot 349 miljoen euro (2019: 389 miljoen euro). Dit is met name het gevolg van enerzijds lagere kosten voor oninbare vorderingen en anderzijds een daling van de distributiekosten.

Beleggingsopbrengsten

Op  31 december 2020 bedragen de netto opbrengsten uit beleggingen 45 miljoen euro (2019: 134 miljoen euro). Het rendement op het totaal gemiddeld belegd vermogen bedraagt 1,3 procent (2019: 4,2 procent). Na een teleurstellend economisch 2020 is het jaar toch onverwacht goed afgesloten. Alle belangrijke beleggingscategorieën, behalve liquiditeiten, werden aan het eind van het jaar afgesloten met een positief rendement. Vooral in de aandelencategorie werden goede rendementen behaald. 

CZ groep wil maatschappelijk verantwoord beleggen. In het hoofdstuk Maatschappelijk verantwoord beleggen lichten we toe hoe we daar inhoud aan geven. Ook is een samenvatting van ons beleggingsbeleid terug te vinden op www.cz.nl/beleggingen, inclusief de integrale, meest actuele versie van het CZ-beleid Maatschappelijk verantwoord beleggen.

Fiscale positie

CZ groep draagt vanuit de werkgeverschapsrol loonheffing af. De belangrijkste juridische entiteiten van CZ groep - de vijf zorg- en ziektekostenverzekeraars - zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en voor de zorgverzekeringsactiviteiten van omzetbelasting. Alleen voor de omzetbelasting bestaat een fiscale eenheid tussen de vijf zorg- en ziektekostenverzekeraars en CZ zorgkantoor B.V. om te voorkomen dat er cumulatie van omzetbelastingdruk op de collectief gedragen en op bedrijfseconomische grondslagen doorberekende organisatiekosten optreedt.

Niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting zijn:

  • CZ zorgkantoor B.V.: omdat het een besloten vennootschap betreft, is het zorgkantoor per definitie vennootschapsbelastingplichtig;

  • CZ Fund Management B.V.

Solvabiliteit

Sinds 2016 is de Europese richtlijn Solvency II voor verzekeraars van kracht. Hiermee worden eisen gesteld aan onder andere de financiële buffers die wij moeten aanhouden, risicomanagement, goed bestuur en transparantie. Het aanwezige eigen vermogen volgens Solvency II van CZ groep bedraagt ultimo 2020 2.672 miljoen euro (2019: 2.526 miljoen euro). De volgens Solvency II vereiste solvabiliteit (SCR) bedraagt aan het einde van het boekjaar 1.670 miljoen euro (2019: 1.642 miljoen euro). De solvabiliteitsratio aan het eind van het boekjaar 2020 bedraagt voor CZ groep 160% (2019: 154%)*. In januari 2020 is door CZ Zorgverzekeringen N.V. een dividend van 123,0 miljoen euro uitgekeerd aan Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. Ter versterking van de aanwezige solvabiliteit van OHRA Zorgverzekeringen N.V. heeft Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. vervolgens het ontvangen dividend als agio van 123,0 miljoen euro doorgestort.

* Het gerapporteerde Eigen vermogen, Vereist vermogen (SCR) en SCR Ratio over 2020 zijn nog niet gedeponeerd bij de toezichthouder. Deze cijfers zijn pas definitief na beoordeling door de toezichthouder.

Liquiditeit

De liquide middelen van CZ groep bedragen 226 miljoen euro en namen in 2020 toe met 68 miljoen euro. Wij bewaken onze liquiditeitspositie zodanig dat we altijd in staat zijn te voldoen aan onze financiële verplichtingen. Er worden geen liquiditeitsproblemen verwacht. Een gedetailleerd kasstroomoverzicht is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

Financiële vooruitblik

In het eerste kwartaal van 2021 is de coronapandemie nog niet onder controle. De tweede besmettingsgolf houdt aan en het is nog onzeker hoe het virus zich verder ontwikkelt. In de premiestelling voor 2021 is geen rekening gehouden met coronagerelateerde zorgkosten. Deze zullen – net als in 2020 – deels gedekt worden door de Catastroferegeling (artikel 33) van de Zorgverzekeringswet en door de macronacalculatie (stap 3 binnen de Solidariteitsafspraken). Zie het hoofdstuk Impact van corona voor meer toelichting op de regelingen.

In 2021 bieden we de basisverzekeringen van CZ groep opnieuw niet-kostendekkend aan. In totaal verwachten we hier 105 miljoen euro voor te moeten inzetten. Hiervoor is - zoals eerder genoemd - een voorziening voor lopende risico’s gevormd. Inclusief de vrijval van deze voorziening in 2020 is het begroot resultaat voor 2021 op de basisverzekering nul. We hebben in deze begroting nog geen rekening gehouden met de eventuele inzet van vermogen voor de premie van 2022.

In 2021 voorzien we geen materiële desinvesteringen. Net als in 2020 loopt er een groot investeringsproject inzake ons nieuwe declaratiesysteem. Samenhangend met de toenemende digitalisering is de verwachting dat er een daling van personeelsaantallen zichtbaar gaat worden. De financiering van de activiteiten in 2021 zal plaatsvinden middels eigen middelen. CZ groep heeft geen externe financiering nodig.