Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg is een cruciaal onderdeel in ons zorginkoopbeleid. In 2009 gaven we hier voor het eerst concreet invulling aan met de selectieve inkoop van behandelingen voor borstkanker. De afgelopen jaren hebben we ons ingezet om de rol van kwaliteit in onze zorginkoop verder te vergroten.

Het vooropstellen van kwaliteit in zorginkoop vereist dat we in beeld hebben wat de kwaliteit van zorg bepaalt. Wij gaan uit van vier dimensies: patiëntgerichtheid, kwaliteit van leven, klinische effectiviteit en medische toegankelijkheid & tijdigheid. Per aandoening bepalen we welke dimensie(s) in de inkoop van de zorg centraal moet(en) staan. De impact van de aandoening is daarbij leidend. Zo kiezen we bij oncologische aandoeningen meestal voor klinische effectiviteit (gericht op overleving en complicaties). Bij chronische aandoeningen ligt de nadruk meer op patiëntgerichtheid en kwaliteit van leven.

Verbetering van kwaliteit

Met een gespecialiseerd team – de CZ-werkgroep Leads – bekijken we continu waar kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. Dit doen we door in de praktijk, in publicaties en in nieuw beschikbaar gekomen data signalen op te pikken die wijzen op verbetermogelijkheden. Deze analyseren we en, als ze kansrijk zijn, zetten we er verkenningen voor op. Op basis van deze verkenningen besluiten we om al dan niet over te gaan tot een plan van aanpak om de gesignaleerde verbetermogelijkheid daadwerkelijk te realiseren. Dit kan via verschillende routes, zoals in Duurzame coalities met de inzet van expertzorg of door de verankering in ons zorginkoopbeleid (bijvoorbeeld door selectieve inkoop of het hanteren van inkoopvoorwaarden, zoals voor wondzorg). We bouwen momenteel voort op zorgaandachtsgebieden waar we ons voorgaande jaren al voor hebben ingezet, zoals maag- en slokdarmkanker, blaas- en nierkanker, bariatrie, schisis, depressie en orthopedie voor heup- en knieartrose. Hiernaast verkennen we de mogelijkheden voor doorontwikkeling van selectieve inkoop bij ernstige eetstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Bij bariatrie en schisis onderzoeken we bovendien hoe we de exacte impact van de gerealiseerde verbeteringen in beeld kunnen brengen.